More
  Home Tags Universitetslektor

  Tag: universitetslektor

  Lektor i idrottsvetenskap med inriktning utbildningsvetenskap till Gymnastik- och idrottshögskolan. Ansök före 2018-02-20

  I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat inom en lärarutbildning, såsom undervisning och forskning, verksamhetsförlagd utbildning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet i Kalmar

  Anställningen riktar sig företrädesvis mot idrottsvetenskaplig forskning och utbildning inom utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utbildningsplanering, utvecklingsarbete samt samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet i Växjö

  Anställningen riktar sig mot forskning och utbildning inom sport coaching, ledarskap, utbildning och utveckling inom idrotten. Man förväntas också ingå i den samlade idrottsvetenskapliga miljön vilket kan innebära insatser inom andra idrottsvetenskapliga fält. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning didaktik, till Örebro universitet. Ansök senast 2017-06-04

  Inriktningen för anställningen är didaktik med ett fokus på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott. Undersökningsobjekt för studier kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv.

  Gymnastik- och idrottshögskolan söker: Lektor i idrottsvetenskap (100 %), inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet, med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Anställningen som lektor i idrottsvetenskap, inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet har ett huvudsakligt fokus mot fysisk aktivitet och hälsa inklusive beteendeförändringar gällande fysisk aktivitet och stillasittande. I ämnesområdet ingår speciellt hälsa relaterat till olika nivåer av fysisk aktivitet, alldaglig aktivitet, olika grader av motion samt stillasittande, inklusive epidemiologi.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet @ Kalmar

  Anställningen riktar sig företrädesvis mot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa samt idrottsvetenskaplig forskning. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering, utvecklingsarbete samt samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning specialpedagogik till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  Den aktuella tjänstens inriktning är utbildningsvetenskap och specialpeda­gogik inom skolan som utbildningsområde, men även specifikt inom ämnes­didaktik och skolämnet idrott och hälsa. Förutom undervis­ning förväntas innehavaren av anställningen bedriva forsknings- och utveck­lings­arbete inom specialpedagogik.

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning tillämpad fysiologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  Den aktuella tjänsten utgår från ett humanbiologiskt perspektiv med inriktning mot fysisk aktivitet och hälsa. Undervisningen berör hur fysisk aktivitet, respektive fysisk inaktivitet och stillasittande, påverkar fysisk och mental hälsa, fysisk prestations- och funktionsförmåga samt livskvalitet på kort och lång sikt.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet, Kalmar, tidsbegränsad anställning

  Anställningen riktar sig mot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa men också mot forskning inom samma område. I arbetsuppgifterna kring undervisningsinsatserna ingår undervisning, handledning och examination på grund och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete.

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning fysiologi till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  Den aktuella tjänsten utgår ifrån ett humanbiologiskt perspektiv med inriktning mot prestation och träning. Prestation och träning berör individens prestationsförmåga inklusive effekter av träning vid olika funktions­nedsättningar och i olika åldrar. Den som får tjänsten förväntas bedriva såväl undervisning som forskning och forsknings- och utvecklingsarbete samt vara intresserad av att integrera teori och praktik.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial