Lektor i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära (100 %) till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Ansök senast den 26 april 2018

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. På GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. GIH är ett mindre lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikationsvägar. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet och nytänkande. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV). Den aktuella tjänsten utgår från ett humanbiologiskt perspektiv och ligger inom inriktningen Rörelselära (biomekanik och motorisk kontroll).

Anställningen som lektor i idrottsvetenskap med inriktning rörelselära har ett fokus mot forskning och undervisning i biomekanik och motorisk kontroll för individuell prestation, inklusive för personer med funktionsvariation.  Tjänsten inbegriper även handledning och forskningsmetodik. I ämnesområdet ingår speciellt att kunna integrera och använda kunskaper för att hantera komplexa frågeställningar inom biomekanik och motorisk kontroll för idrotts- och vardagsrörelser hos olika målgrupper. Undervisningen med dess forskningsanknytning omfattar olika temaområden såsom grundläggande teori om biomekanik, mät- och analysmetoder och tillämpning av resultat. Här ingår även grundläggande teori inom motorisk kontroll av viljemässiga rörelser vid prestation och träning samt mätmetoder som exempelvis kinematik, kinetik, EMG och styrkemätning. I tjänsten ingår det att kunna knyta an till teori och forskningsläge, kunna använda olika test- och analysmetoder inom rörelselära samt på ett enkelt sätt kunna visa på och belysa kopplingen mellan teori och praktik inom idrott och fysisk aktivitet. Samarbete med idrottsrörelsen utgör även en viktig del.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom undervisning och forskning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå samt handledning inom forskarutbildning. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grundnivå och avanceradnivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationellt och internationell ämnesrepresentation förekomma.

Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, fristående kurser, forskarutbildningskurser och uppdragsutbildningar vid GIH. I grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska och på avancerad nivå sker den stundtals på engelska.

Innehavaren av anställningen förväntas delta i såväl nationella som internationella forskningsprojekt inom ämnet idrottsvetenskap.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område,
 • visad pedagogisk skicklighet

Samtliga läraranställningar vid GIH förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom rörelselära (biomekanik och motorisk kontroll) och idrottsvetenskaplig forskning med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet,
 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom idrottsvetenskap med inriktning mot rörelselära där även aspekter kring funktionsvariation kan ingå samt forskningsmetodik
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse av undervisning inom rörelselära och forskningsmetodik,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att kunna integrera teori och praktik inom idrottsvetenskap avseende betydelsen av förutsättningar för fysisk aktivitet för olika målgrupper,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt,
 • stor vikt läggs vid förmåga till långsiktigt engagemang och att ta eget ansvar,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid dokumenterad förmåga av kunskapsspridning och att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden är motsvarande 100% av heltid. Vid anställningen tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av Eva Andersson tel. 0739 – 46 00 34 eller prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01.

Fackliga företrädare är:

 • Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
 • Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, eventuella vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska högst 10 skrifter åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan elektroniskt,
 • förslag på minst två referenspersoner.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/161 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 26 april 2018.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.