Lektor i idrottsvetenskap med inriktning utbildningsvetenskap till Gymnastik- och idrottshögskolan. Ansök före 2018-02-20

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Anställningen som lektor i idrottsvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap har ett huvudsakligt fokus mot utbildningsvetenskapliga, inklusive pedagogiska och didaktiska, frågor. Undervisningen med dess forskningsanknytning omfattar skolans uppdrag och lärandets villkor samt, för läraryrket, centrala kunskapsområden såsom exempelvis läroplansteori, betyg och bedömning, special-pedagogiska frågeställningar och inkluderande undervisning.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom idrottsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat inom en lärarutbildning, såsom undervisning och forskning, verksamhetsförlagd utbildning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grundnivå och avancerad nivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation förekomma.

Undervisningen äger främst rum inom ämneslärarprogrammet, men undervisning inom andra program, på fristående kurser och inom uppdragsutbildning kan förekomma. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning alternativt inom utbildningsvetenskap, eller motsvarande, med en idrottsvetenskaplig inriktning
 • avlagt lärarexamen
 • visat pedagogisk skicklighet

Samtliga läraranställningar vid GIH förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom utbildnings- och/eller idrottsvetenskap med inriktning mot skolans uppdrag och lärandets villkor,
  • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom anställningens inriktning
  • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse avseende undervisning i lärarutbildning inom utbildnings- och/eller idrottsvetenskap med inriktning mot skolans uppdrag och lärandets villkor,
  • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med skolan som utbildningsområde och det omgivande samhället samt med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt
  • stor vikt läggs vid förmåga till långsiktigt engagemang och att ta eget ansvar
  • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
  • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
  • vikt läggs vid dokumenterad förmåga att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Anställning är en tillsvidareanställning motsvarande 100%, med planerat startdatum den 13/8 2018 eller efter överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:
Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan.
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/530 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 20/2 2018.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.