Lektor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik (100%), till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Sök senast 15 maj 2018

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Här finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Den aktuella tjänstens inriktning är undervisning i utbildningsvetenskap samt specialpedagogik för skolan som utbildningsområde samt inom ramen för ämnet idrott och hälsa.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom specialpedagogik. Denna forskning kan vara inriktad mot studier av inkludering av barn och unga med olika former av funktionsvariation såväl i ämnet idrott och hälsa som i föreningsdriven idrott och/eller annan fysisk aktivitet.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat inom en lärarutbildning med särskild inriktning mot specialpedagogik och utbildningsvetenskap. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grund-  och avancerad nivå.

Undervisningen äger främst rum inom ämneslärarprogrammet, men undervisning inom andra program, på fristående kurser och inom uppdragsutbildning kan förekomma. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  • avlagt doktorsexamen inom utbildningsvetenskap eller idrottsvetenskap med inriktning mot specialpedagogik
  • avlagt lärarexamen eller motsvarande pedagogisk examen
  • visat pedagogisk skicklighet samt varit verksam som lärare i grund- och/eller gymnasieskolan

Samtliga läraranställningar vid GIH förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen. Se vidare GIH:s medarbetar- och ledarskapspolicy.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom utbildningsvetenskap, specialpedagogik och/eller idrottsvetenskap med relevans för ämnesområdet och anställningens inriktning
  • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning med relevans för ämnesområdet och anställningens inriktning
  • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse av undervisning i lärarutbildning med inriktning mot specialpedagogik, inkludering och lärande
  • stor vikt läggs vid erfarenhet av verksamhet inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa
  • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med skolan som utbildningsområde och det omgivande samhället,
  • stor vikt läggs vid förmåga att ensam och tillsammans med andra strukturera arbetsinnehåll och ansvarsområden
  • stor vikt läggs vid förmåga att arbeta självständigt och hålla ett långsiktigt engagemang
  • stor vikt läggs vid förmåga att driva och slutföra arbetsuppgifter
  • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
  • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Varaktighet/Arbetstid

Anställning är en tillsvidare anställning motsvarande 100 %, med planerat startdatum den 13/8 2018 eller efter överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802, och Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
  • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
  • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan.
  • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Disputerad sökande kan efter anställning ansöka om befordran till lektor.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/205 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 15 maj  2018

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.