Professor i idrettsvitenskap med innretning mot fagområdene sosiologi og statsvitenskap till UiT, Norges arktiske universitet, Campus Alta. Søknadsfrist 1. april 2020

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Idrettshøgskolen er det ledig fast 100 % stilling som professor i idrettsvitenskap med innretning mot fagområdene sosiologi og statsvitenskap. Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1.08.2020 og har arbeidssted Campus Alta. Idrettshøgskolen er en interessant og spennende arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø for ansatte og et godt læringsmiljø for studenter.

Idrettshøgskolen har virksomhet ved flere campus og utdanningssteder, og er en viktig leverandør av kompetanse til arbeidslivet i regionen. Idrettshøgskolen har ca. 40 ansatte i vitenskapelige og administrative stillinger og ca. 250 studenter. Idrettshøgskolen tilbyr utdanninger på master- og bachelornivå. Idrettshøgskolen har etablert forskningsgrupper innenfor områder som ‘friluftsliv og naturbasert turisme’, ‘fysisk aktivitet og folkehelse’ og ‘analyse av fysisk aktivitet og idrettsprestasjoner’ og ‘Center for Avalanche Research and Education’.

Les mer om oss på www.uit.no/ih

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Carsten G. Rolland, tlf.: 784 50225, mobil: 95122864, epost: carsten.g.rolland.@uit.no og professor Kolbjørn Rafoss, tlf.: 784 50253, epost: kolbjorn.rafoss@uit.no.

Kvalifikasjoner

For stilling som professor kreves norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad innen idrettsvitenskap med innretning mot sosiologi eller statsvitenskap, eller innen sosiologi eller statsvitenskap med innretning mot idrettsfeltet, og betydelig mer dokumentert forskning av høy kvalitet innen nevnte fagområder. Vitenskapelig nivå må samsvare med Nasjonale former for professorkompetanse i samfunnsvitenskapelige fag

Det er ønskelig at den som tilsettes har en del av sin forskningsvirksomhet knyttet til idrettsdeltakelse og idrettspolitikk.

I vurderingen vil det legges vekt på erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering. Det betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Søkeren bør beherske norsk eller et annet skandinavisk språk. Søker må evt. være villig til å lære seg norsk innen to år.

Ved rangering av kvalifiserte søkere vil følgende ble vektlagt:

  • Omfang, kvalitet og relevans på publiserte vitenskapelige arbeider
  • Erfaring med veiledning på master- og PhD-nivå
  • Evne til å arbeide selvstendig så vel som gode samarbeidsevner
  • Erfaring med å utvikle masterprogrammer og PhD-studier
  • Personlig egnethet, fleksibilitet, entusiasme og motivasjon for stillingen

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

For stillingen kreves opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

  • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
  • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det kreves minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling.

I tillegg kreves:

  • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.-nivå
  • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Søkere til stillingen må dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

  • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
  • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
  • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

Den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av kurs og pedagogisk mappe.

Vi tilbyr

  • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
  • Et godt arbeidsmiljø
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik: 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Fast ansatte i stillinger som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

  • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
  • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
  • Vitnemål og attester
   • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
   • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt
  • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
  • liste over vitenskapelige arbeider
  • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid
  • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

UiT Norges arktiske universitet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Generelt

Finnmark har for tiden en ordning for ettergivelse av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, ved bo- og arbeidssted i fylket.

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.