More
  Home Tags Katarina Lundin

  Tag: Katarina Lundin

  Scandinavian Sport Studies Forum, Volume 12, 2021

  SSSF, a multidisciplinary social sciences sport studies journal, welcomes articles that deal with sport and social change and social stability in a wide sense, articles about the profound and comprehensive processes affecting sport. The Forum Editor’s pick from the current issue: “I bow down in awe of them…”: Sports awards for Paralympic athletes and Olympic athletes by Marte Bentzen & Kristin Vindhol Evensen.

  Nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI) Rapport 1-2022

  Olika aspekter av språk och idrott i kombination presenterades och diskuterades under den andra konferensen för Nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI) den 12–13 januari 2022 vid Linnéuniversitet. Under nätverkskonferensen gavs utöver introduktions- och avslutningssessionen sammanlagt 8 olika presentationer med sammanlagt 11 föredragshållare. Nätverket har för närvarande ett fyrtiotal medlemmar. Konferensen arrangerades av Katarina Lundin, och hon svarar också för den här rapporten.

  Viktig och välskriven avhandling om elevtexter i skolämnet idrott och hälsa

  Inom skolämnet Idrott och hälsa, ett tidigare nästan helt praktiskt ämne, har användningen av skrivna texter ökat avsevärt, vilket kan antas få konsekvenser för ämnet och för elevernas meningsskapande. Syftet med Anna-Maija Norbergs avhandling Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet: En textetnografisk undersökning är att undersöka skrivna texters funktioner i undervisningen. Katarina Lundin har läst avhandlingen och är imponerad av såväl Norbergs forskning som hur hon avrapporterar den.

  Curriculum Studies in Health and Physical Education, Volume 13, 2022, Issue 1

  CSHPE has a particular focus on social science research-based articles that make reference to other critical work in the field and/or discuss particular issues of practice-focused research within the specific professional field. The Forum Editor’s pick from the current issue: (Non-)Diversity and cultural (re)production in physical education teacher education: a Swedish example by Håkan Larsson, Torun Mattsson & Magnus Ferry (open access).

  Using “good” as feedback – meaningless or meaningful in sports contexts? A comment on praise and feedback on the personal level

  In this article, Katarina Lundin has studied whether PEH teachers’ feedback on the personal level, using the word good, in specific contexts actually can contribute to crucial progress and empowerment of the pupils/practitioners. The empirical material consists of video- and audio-documentation from training sessions in athletics, jujutsu, and gymnastics, and from preparatory classes in Physical Education and Health, where the pupils were newly arrived immigrants in Sweden.

  Tolkningsutrymme och undervisningspraktiska konsekvenser: En språklig analys av ämnesplaner för ämnet Idrott och hälsa

  Ämnet Idrott och hälsa har ett särskilt brett innehåll, vilket gör att kunskapskraven beskrivs som svårpreciserade och att ett specifikt innehåll är svårt att legitimera. I Katarina Lundins, Susanne Linnérs och Katarina Schenkers undersökning har de använt analysredskap från den systemisk-funktionella grammatiken för att undersöka hur lärarnas valmöjligheter uttrycks språkligt i ämnesplanerna och vilka konsekvenser detta kan får för innehållet i undervisningen.

  Potential interpretations and consequences for the teaching practice: a linguistic analysis of Swedish Physical Education and Health curricula

  For the Swedish school subject PEH, the knowledge requirements are described as particularly difficult to specify, and the content equally hard to legitimate. In this article, Katarina Lundin, Susanne Linnér and Katarina Schenker have used linguistic tools from the systemic-functional linguistics to study which content PEH teachers can choose, based on the linguistic expressions used in the syllabi, and which consequences the ootions have for the content of their teaching.

  Nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI)

  Olika aspekter av språk och idrott i kombination presenterades och diskuterades under den första konferensen för det nystartade Nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI) den 14–15/1 2021 vid Linnéuniversitet. Under nätverkskonferensen gavs utöver introduktions- och avslutningssessionen sammanlagt 9 olika presentationer med sammanlagt 10 föredragshållare. Konferensen arrangerades av Katarina Lundin, och hon svarar också för den här rapporten.

  Återkoppling till tränande barn – hur och varför?

  I den här artikeln använder Katarina Lundin en modell för återkoppling i idrottskontext. Ett resultat är tränarnas strävan att ge såväl uppskattande som utvecklande återkoppling; ett annat att det finns stora skillnader i hur återkopplingen formuleras – inte minst när det gäller hur specifik den är – och ofta formuleras återkopplingen som nya instruktioner. En förutsättning för en effektiv återkoppling är att tränarnas instruktion inför övningen är tydlig.

  Språkbruk och idrott: En studie av språkhandlingar i fyra olika idrottskontexter

  I denna artikel presenterar Katarina Lundin resultaten från en jämförande studie mellan två projekt om språkbruk i idrottskontext. Det ena projektet har undersökt träningspass i idrotterna friidrott, jujutsu och gymnastik, och det andra har undersökt undervisning i Idrott och hälsa i en förberedelseklass för nyanlända elever, med fokus på tränarnas/idrottslärarnas verbalspråkliga kommunikation med barnen/eleverna.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial