Ledig stilling | Stipendiatstilling innenfor fagområdet lærerprofesjon, skole og utdanning. Søknadsfrist: 24. februar 2020

Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) har fokus på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Instituttet dekker utdanningstilbudene faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Undervisning og veiledning gis på bachelor, master og PhD-nivå.

Instituttet er inne i en spennende utvikling der fokuset er å utvikle en ny 5-årig Faglærerutdannelse i Kroppsøving og Idrettsfag, samtidig som forskningsmiljøet og internasjonaliseringsarbeidet skal styrkes og videreutvikles.

Stipendiatstillingen

ILF søker en stipendiat med gode forutsetninger for å forske innen lærerprofesjon, skole og utdanning med en tematisk innretning mot lek og læring i kroppsøving og idrettsfag. Utlysningen er rettet mot læreres profesjonsutøvelse i kroppsøving og idrettsfag i videregående skole.

Det åpnes for prosjekter som utforsker problemstillinger knyttet til politikkutforming, læreres profesjonsutøvelse og hva som skjer i skolen. Den tematiske innretningen lek og læring i kroppsøving og idrettsfag kan undersøkes i lys av læreplaner, politiske føringer, læreres forståelser, praksis, fagdidaktiske spørsmål og profesjonsfaglige perspektiver. Sammen med sine to veiledere skal stipendiaten utvikle prosjektets endelige utforming etter ansettelse.

Det er et ønske om at prosjektet skal bidra til læreres profesjonskunnskap og øke kunnskap om lek som fenomen, læring, didaktikk og praksis i kroppsøving og idrettsfag. Stipendiaten sammen med prosjektet vil inngå i instituttets brede forskningsorientering innenfor læring, kroppsøving, idrettsfag og lærerutdanning.

Kvalifikasjonskrav

Søkeren forventes å skrive en prosjektbeskrivelse om planlagt tematikk, undersøkelsesområde, teoretiske rammer, metodologi og gjennomføring etter ansettelse. Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved NIHs doktorgradsprogram i idrettsvitenskap.

Søkere til stillingen vil bli underlagt kvalifikasjonsvurdering av en sakkyndig komité oppnevnt av NIH og de best kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju.

Kompetansekrav

Søkere må dokumentere eksamen av høyere grad/mastergradseksamen (karakter 2,5/B eller bedre). Søkere må også dokumentere kompetanse innenfor tematikken for stipendiatstillingen. Personlig egnethet vil bli vektlagt sammen med evner til formidling.

Utvelgelseskriterier

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

  • Karakter fra og relevans av masterstudiet, og videre masteroppgavens relevans for prosjektet
  • Metodisk kompetanse (vitenskapelig kvalitativ metodologi)
  • Plan for det vitenskapelige arbeidet, herunder prosjektbeskrivelsens relevans, kvalitet og gjennomførbarhet av prosjektet
  • Erfaring med undervisning i kroppsøving fra grunnskole og/eller kroppsøving og idrettsfag i videregående skole – fortrinnsvis fra det norske/skandinaviske skolesystemet
  • Samarbeidsevne og evne til å jobbe systematsik med selvstendig arbeid
  • Beherske minst et skandinavisk språk, og evner å uttrykke sin forskning på engelsk.
  • Den som ansettes må være innstilt på å jobbe som en del av et aktivt forskerteam tilknyttet faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag

I tillegg til den formelle kompetansen vil søkerens motivasjon og gjennomføringsevne for å ta en doktorgradsutdanning vektlegges.

Etter ansettelsen må fullstendig prosjektbeskrivelse, inklusive forslag til plan for gjennomføringen av ph.d.-utdanning/framdriftsplan utarbeides i samråd med veiledere med sikte på formelt opptak til ph.d.-utdanningen ved Norges idrettshøgskole. Søknaden vil bli behandlet i henhold til gjeldende retningslinjer for tilsetting i stipendiatstillinger, og ansettelse gjøres under forutsetning av opptak på ph.d-studiet.

Stillingen er tillagt 25 % undervisning og 75 % forskning over fire år.

Arbeidsbetingelser

Lønn og andre arbeidsvilkår tilbys etter statens satser, stillingskode 1017 ph.d. – kandidat. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. NIH har obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.

Vi tilbyr

  • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap
  • Et godt arbeidsmiljø med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
  • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
  • Moderne fasiliteter i et nyrehabilitert bygg på Sognsvann

Den som ansettes skal ha arbeidsplass ved NIH sin campus i Oslo.

Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

 For mer informasjon om stilingen og tilsettingsvilkår, ta kontakt med:

  • Instituttleder Aage Radmann tlf. + 47 48146643, radmann@nih.no
  • Professor Jorunn Spord Borgen tlf. + 47 23262394, jorunn.spord.borgen@nih.no
  • HR rådgiver Maren Retterstøl Olaisen, tlf. 23 26 20 54 (vedr elektronisk søknad)

Søknaden

Søk stillingen ved å gå inn på våre hjemmesider: www.nih.no under ledige stillinger.

Det er viktig at du laster opp alle dokumenter du mener er nødvendig for en helhetlig vurdering av din kompetanse.

I søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved innen fristens utløp:

  • Søknadsbrev
  • Prosjektbeskrivelse
  • CV
  • Kopi av vitnemål og attester
  • Navn, e-postadresse og telefonnummer til 2-3 referansepersoner
  • Andre vedlegg som er relevante for stillingen

Søknadsfrist: 24. februar 2020.


Søk stillingen.


 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.