Expressiva dansuppdrag – Torun Mattsson disputerar, fredagen den 25 november 2016

torun-med-bokTorun Mattsson, Institutionen för idrottsvetenskap, disputerar vid Malmö högskola den 25 november kl 15:15  i sal D 138, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10 i Malmö. Hennes avhandling har titeln Expressiva dansuppdrag Utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa (Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org).

Fakultetsopponent är professor Gunn Engelsrud, Norges idrettshøgskole (NIH), och i betygsnämnden sitter Helle Winther, Københavns Universitet, Claes Annerstedt, Göteborgs universitet, och Ann-Christine Vallberg Roth, Malmö högskola. Torun har handletts av Lars Lagergren, Malmö högskola, Susanna Hedenborg, Malmö högskola och Suzanne Lundvall, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.

Svensk sammanfattning

Syftet med föreliggande avhandling är att belysa och diskutera lärares och elevers meningsskapande processer när expressiva dansuppdrag iscensätts i skolämnet idrott och hälsa. Avhandlingen tar avstamp i pragmatismen och genom Deweys transaktionella perspektiv studeras lärares undervisning, elevers lärprocesser och expressiv dans som undervisningsinnehåll i en sammanhållen helhet. I en pedagogisk intervention deltog fyra lärare i ämnet idrott och hälsa samt 68 högstadieelever på en skola. Ett sammanhållet danstema med utgångspunkt i Rudolf Labans rörelseramverk skapades för att uppmärksamma rörelseupplevelser och estetiska uttryck. Multipla metoder i form av videoobservationer av undervisningen, intervjuer med lärarna och elevers narrativ i loggböcker användes för att belysa frågeställningarna från olika håll. Transaktionsbegreppet och praktisk epistemologisk analys (PEA) prövades för analyser av rörelsehandlingar och elevers texter. Begreppet risk användes för analyser av pedagogiska konsekvenser i undervisningen. Resultaten visar att lärarna förändrar sin undervisning och blir pedagoger som skapar förutsättningar för att utforska icke-förutbestämda rörelser i stället för instruktörer av danssteg. Lärarna utvecklar nya vanor som möjliggör nyanserade och differentierade samspel med miljön och förmåga att ta och hantera risker i undervisningen. Ett förändrat undervisningsinnehåll i form av expressiva dansuppdrag ger möjligheter att återinföra estetiska aspekter på rörelser och därigenom sätta fokus på rörelsers innebörd och mening. Lärarna upptäcker nya grupper av elever, de som vanligen inte dominerar idrottsundervisningen. Resultaten visar vidare att normer kring flickor och pojkars rörelser i ämnet idrott och hälsa rubbas när de deltar i expressiva dansuppdrag. Avhandlingen pekar på att kroppsliggörande är ett värdefullt kunnande och att Labans rörelseramverk ger lärare och elever verktyg och språk att tydliggöra lärandet i ämnet idrott och hälsa. Därtill är estetiska lärprocesser betydelsefulla i en kroppslig praktik för att bättre lära känna sig själv och andra. En utforskande undervisning i kombination med expressiva dansuppdrag kan utmana logiker av tävling och rangordning i ämnet idrott och hälsa.

English abstract

The aim of this thesis is to highlight and discuss teachers’ and students’ meaning-making processes in the performance of expressive dance assignments as part of the curriculum in Physical Education (PE). Using a theoretical framework that draws upon John Dewey’s transactional perspective, the analysis of teaching, learning processes, and expressive dance as part of the curriculum of the subject takes its starting point in practical experiences. In a pedagogical intervention, four PE teachers and 68 secondary school students participated. A dance theme was created with its basis in Laban’s framework of movements, in order to create experiences of movement and aesthetic expression. Multiple methods, such as video recordings of teaching, interviews with teachers, and students’ narratives in logbooks, were used to highlight the research questions of this thesis from different perspectives. The concept of transaction as well as practical epistemology analysis (PEA) was applied in the analysis of teaching, movement patterns, and students’ texts. The term risk was used to analyze the pedagogical consequences of teaching. The study shows that the participating teachers altered their methods of teaching, becoming pedagogues creating opportunities for the exploration of movements rather than delivering instructions for dance steps. The teachers developed new habits, which facilitated nuanced and differentiated interplays with the surroundings, as well as the ability to take and manage risks in teaching. Altered teaching content in the form of expressive dance assignments provided opportunities for reintroducing aesthetic aspects of movements to the subject of PE, leading to a shift of focus to the purpose and meaning of movements. The teachers discovered new groups of students, who did not ordinarily dominate the PE classes. Furthermore, the study shows that expressive dance assignments disrupt the gender coding of movements in PE. This thesis shows that bodying is a valuable skill, and that Laban’s framework of movements provides teachers and students with tools and a language that can be used to clarify the learning in PE. Additionally, aesthetic learning processes are highly important aspects of a bodily practice when it comes to understanding oneself and others better. The study also shows that teaching focused on exploration combined with expressive dance assignments can challenge the patterns of competition and ranking that exist within PE.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.