Doktorand i pedagogik med inriktning mot specialidrott till Linnéuniversitetet. Ansök senast den 27 januari 2020

Forskarutbildningen inom pedagogik vid Linnéuniversitetet finns vid fakulteten för samhällsvetenskap som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Här finns ungefär 400 anställda och cirka 3500 studenter i Växjö och Kalmar. Institutionen för idrottsvetenskap är en av sex institutioner på fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen har ungefär 40 anställda och finns både i Kalmar och i Växjö.

Ett av våra många uppdrag är utbildning av lärare inom olika skolformer så som förskola, grundskola och gymnasium. Institutionen har ett direkt ansvar för utbildning av ämneslärare i idrott och hälsa samtidigt som vi erbjuder kurser inom specialidrott som tillsammans med en kompletterande pedagogisk utbildning leder till behörighet i ämnet.

Anställningen som doktorand är tidsbegränsad och omfattar heltid, med placering vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. För doktorandanställning ges möjlighet till institutions-tjänstgöring om maximalt 20 % per år.

Tillträde: 2020-09-01. Placeringsort tillsvidare: Växjö

Arbetsbeskrivning

Forskarutbildningen i pedagogik omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställts som doktorand ska ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Avhandlingsarbetet ska ha inriktning mot specialidrottens didaktik. Skolämnet specialidrott handlar om metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifika specialidrotter mot elitnivå. Elever som läser specialidrott ska genom sin gymnasieutbildning även utbildas i att bli elitidrottsutövare. Avhandlingsarbetet ska ha inriktning mot att stärka specialidrottens didaktik utifrån en hållbar elitidrott och ett långsiktigt hälsoperspektiv.

Doktoranden ska aktivt delta i forsknings- och undervisningsverksamheten vid Institutionen för idrottsvetenskap. För detta krävs en kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen.

Som doktorand kommer du att vara en del av forskningsmiljön vid institutionen. Mer information finns att läsa på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-samhallsvetenskap/mot-fakulteten/idrottsvetenskap/

Studieplan och övrig information om forskarutbildningen i pedagogik finns att hämta på: https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/pedagogik/

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20% av full arbetstid.

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som

  • Avlagt examen på avancerad nivå.
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik är godkända kurser på 90 högskolepoäng eller motsvarande i pedagogik, eller det som kan betecknas som specialinriktningar inom pedagogik såsom didaktik, lärande och pedagogiskt arbete, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt inom eller utom landet.

Övriga bedömningsgrunder

Dokumenterat goda kunskaper i det svenska och engelska språket i både tal och skrift är en förutsättning.

Inför antagning bedöms den sökandes möjligheter att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet Pedagogik med inriktning mot specialidrottens didaktik. Denna bedömning grundar sig främst på den sökandes vetenskapliga skicklighet så som den framgår av skriftliga arbeten och av den redovisning av forskningsplan för avhandlingsarbetet som ska bifogas ansökan. Stor vikt kommer att läggas vid doktorandens förmåga att bidra till att utveckla specialidrottens didaktik.

Vikt kommer också att läggas vid doktorandens förmåga att bidra till en aktiv doktorandmiljö.

Bedömnings- och urvalskriterier

Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i respektive ämnes Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå se https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/

Avvägning mellan bedömningsgrunder

  1. Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå inom den utlysta doktorandanställningens inriktning.
  2. Den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i inskickade arbeten.
  3. Forskningsplan.
  4. Förmåga att samverka och att bidra till en god doktorandmiljö.

Anvisningar till forskningsplan (max 4 sidor 1.0 i radavstånd)

Till ansökan ska en preliminär forskningsplan bifogas. Denna ska innehålla följande:

  • Rubrik (rubriken bör tydligt uttrycka vad ditt tänkta arbete ska handla om).
  • Abstrakt/Sammanfattning (kort sammanfattning av forskningsplanen, max 10 rader).
  • Problemområde (en kortfattad beskrivning av problemområdet, möjliga teoretiska perspektiv samt empiriska och teoretiska motiv till studien och i förhållande till pågående forskning).
  • Preciserade forskningsfrågor (presentera väl avgränsade frågeställningar för din studie).
  • Metod (beskriv med vilka metoder du tänker genomföra studien).
  • Etiska överväganden (beskriv de etiska överväganden som kan bli aktuella).

Kontaktpersoner

  • Katarina Schenker, docent i idrottsvetenskap, Institutionen för idrottsvetenskap, tel 0470-767816, epost katarina.schenker@lnu.se
  • Kristina Hellberg, studierektor forskarutbildningen, tel 0470-708257, epost kristina.hellberg@lnu.se
  • Oskar Sandgren, HR-partner, tel 0470-708444, epost oskar.sandgren@lnu.se

Ansök på Linneuniversitetets hemsida.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.