Doktorand i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora (minst en) till Malmö högskola

Malmö högskola är Sveriges yngsta och största högskola med cirka 25 000 studenter. Vår utbildnings- och forskningskultur är flervetenskaplig, problemorienterad och samhällsrelevant. Malmö högskola är organiserad i fem fakulteter: Hälsa och samhälle (HS), Kultur och samhälle (KS), Lärande och samhälle (LS), Odontologiska fakulteten (OD) samt Teknik och samhälle (TS). Malmö högskola är en arbetsplats som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där likabehandling tillför mervärde i vår verksamhet.

sport-studies

Forskarutbildningen i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora har fokus på̊ idrottens former och betydelser i samhället i dåtid, nutid och framtid. Med idrott avses allt ifrån tävlingsidrott, motions- och upplevelseidrott till idrott som skolämne samt friluftsliv och fysisk rekreation. Idrottens del i samhället undersöks utifrån områden och problemkomplex som sport management, idrottens reglering och normbildning; statens, marknadens och det civila samhällets förhållande till idrotten; idrottens egna selekteringsmekanismer; på̊ vilket sätt samhällsstrukturer och sociala kategorier såsom bland andra genus, etnicitet, sexualitet, generation och social klass påverkar och påverkas av idrotten.

Institutionen för idrottsvetenskap
Anställningarna har sin placering vid institutionen för idrottsvetenskap (IDV). Institutionen har ca 40 anställda och erbjuder studier i en bred, flervetenskaplig miljö där idrotten som ett mångfacetterat samhällsfenomen och kunskapsområde utgör kärnan. Våra utbildningar präglas av att förena teoretiska kunskaper med praktisk förståelse och utvecklad handlingskompetens. Institutionen ger flera idrottsrelaterade utbildningar: Idrottsvetenskapligt program, Lärarprogrammet Idrott och lärande, samt Magister- och Masterprogram. Här finns en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö, omfattande en mångfald inriktningar med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill finns ett välutvecklat samverkansnätverk på idrottsfältet och vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med en rad idrottsrelaterade samhällsaktörer. Se även: http://www.mah.se/Forskning/omforskning/Organisation/Profiler/Idrott-i-forandring/

Anställning
Till forskarutbildningsplatsen är en heltidsanställning som doktorand knuten. Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Institutionstjänstgöring om maximalt 20 % kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete inom idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora eller annat relevant ämne om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som av Malmö högskola bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder
Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt. Den sökande bör även ha lätt att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och på engelska.

Tillträde
Tillträdesdatum är 1 september 2015.

Ansökan
Ansökan skall innehålla följande handlingar:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av den sökandes bakgrund och intresse för forskarutbildning i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap med humaniora (max 2 sidor)
  2. Styrkt meritförteckning
  3. Vidimerade betyg och intyg som åberopas (ex. examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  4. Referenser
  5. Självständiga arbeten på avancerad nivå
  6. Övriga publikationer som åberopas (max tre stycken)
  7. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé (max 3 sidor)

Ansökan skickas till Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, Registrator, 205 06 Malmö och ska vara inkommen senast den 10 april 2015. Märk din ansökan med referensnummer LS 42-2015/319

Samtliga ansökningshandlingar ska inges i fyra exemplar (fyra likadana uppsättningar).

Upplysningar
Prefekt Kristian Sjövik, telefon 040 – 665 71 77, kristian.sjovik@mah.se
Ämnesföreträdare docent Johan R. Norberg, telefon 040 – 665 82 75, johan.norberg@mah.se
Forskningsadministratör Catarina Christiansson, telefon 040 – 665 81 09, catarina.christiansson@mah.se

Vi har tagit ställning gällande process och media för att publicera denna annons och vi undanber oss därför vänligt men bestämt uppsökande samtal om detta.

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mah.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mah.se
ST Evelina Lindén, evelina.linden@mah.se
SEKO Ingrid Lagerborg, ingrid.lagerborg@seko.lu.se

Referensnummer: LS 42-2015/319
Placering: Fakulteten för lärande och samhälle
Sista ansökningsdag: 2015-04-10

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.