1–2 faste stillinger som førsteamanuensis i idrettsvitenskap til NTNU. Søknadsfrist: 15.10.2018

NTNU – kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig 1-2 faste stillinger som førsteamanuensis i idrettsvitenskap med samfunnsvitenskapelig profil.


Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) driver forskning, undervisning og formidling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Instituttet har omkring 80 ansatte fordelt på 73 årsverk og 11 studieprogram. ISS er et sterkt disiplininstitutt med vekt på sosiologi og statsvitenskap, som bidrar til tverrfaglige studieprogram og i tverrfaglig forskning ved NTNU. Fagdisiplinene preger også instituttets profilering av idrettsvitenskap og medievitenskap. Instituttet har tre studieprogram innenfor fagområdet idrettsvitenskap med klar vektlegging av samfunnsvitenskapelig profil; Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap, Master i Idrettsvitenskap, og Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Vår forskning og utdanning skal bidra til å identifisere og møte sentrale samfunnsutfordringer. Instituttet skal utvikle og formidle kunnskap som kreves for å løse utfordringer som Norge og verdenssamfunnet står overfor. Våre utdanningsprogrammer skal gi kompetanse som gjør våre kandidater attraktive på arbeidsmarkedet og til sentrale bidragsytere i samfunnsutviklingen. Forskningen skal være på et høyt nivå, og bidra til offentlig debatt og faglig utvikling. For mer informasjon se: http://www.ntnu.no/iss

Arbeidsområder

  • ansvar for undervisning og forskning i idrettsvitenskap med samfunnsvitenskapelig profil.
  • gjennomføre undervisning etter gjeldende studieplan, og delta i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg, herunder også etter- og videreutdanning.
  • rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde
  • delta i en eller flere av instituttets forskningsgrupper
  • gjennomføre eksamensarbeid
  • ta ansvar for administrative oppgaver.
  • ivareta det instituttets faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte.
  • veiledning av bachelor-, mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde
  • drive forskningsbasert formidling
  • representere egen og instituttets fagdisiplin i tverrfaglig forskningsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • delta i instituttets fagstrategiske arbeid

Den som ansettes må kunne undervise på fagfeltet knyttet til egen spesialisering, på alle nivå.

Førsteamanuensen må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves idrettsvitenskapelig doktorgrad med vekt på samfunnsfaglige problemstillinger, eller doktorgrad innen samfunnsfag som sosiologi, statsvitenskap, psykologi, pedagogikk eller andre samfunnsvitenskapelige disipliner, som belyser et idrettsfaglig relevant tema. Det vil bli lagt særlig vekt på kandidatens fremtidige forskningspotensiale, og at disse er i tråd med instituttets strategiske satsninger. Originalitet og kvalitet i vitenskapelig publisering de siste fem årene, eksklusive foreldrepermisjoner, vil bli vektlagt. Det legges vekt på både norske/skandinaviske publikasjoner og internasjonale publikasjoner. Det vil bli lagt vekt på kandidatens vilje og potensial innenfor nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Søkere må kunne vise progresjon i forskning og publisering, og det forventes at søkerne har klare forsknings- og publiseringsplaner. Den som ansettes i stillingen må kunne vise evne og vilje til å bidra til langsiktig utvikling av forskningsmiljøet ved instituttet. Det vil bli lagt vekt på at søkeren kan knytte sine forskningsplaner og – interesser til forskning hvor instituttet har pågående aktivitet og utviklingsmuligheter.

Det legges vekt på kandidatens undervisnings- og veiledningserfaring innen tematikk som er sentrale for våre tre studieprogram i idrettsvitenskap.

Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse (tidligere kalt praktisk universitetspedagogisk kompetanse) og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Det kreves faglig engasjement, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og solide administrative evner.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet en liste over søkere. De best kvalifiserte vil bli plassert på en shortliste og grundig vurdert av en ekstern faglig komitè. Toppkandidatene fra denne vurderingen vil bli invitert til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Førsteamanuensis kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 515 200. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 515 200 til kr. 731 400 avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordeling innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som ansettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise til kunnskaper i norsk eller at annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset «Norsk for fremmedspråklige» ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slike kurs.

For mer informasjon: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Vi tilbyr

  • spennende fagmiljø i stadig utvikling
  • et godt arbeidsmiljø
  • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
  • muligheter for svært konkurransedyktig lån i Statens pensjonskasse
  • pensjonsavtale i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn:

  • 5 vitenskapelige arbeider som kandidaten anser som sine mest betydningsfulle bidrag til fagfeltet i stillingen
  • En kort beskrivelse av disse vitenskapelige arbeidene og deres bidrag til fagfeltet.
  • En fullstendig publikasjonsliste.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Toril Aalberg, e-post toril.aalberg@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Brith-Eli Åsland, e-post brith.e.asland@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden, SU-235. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 15.10.2018.»

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.