Stipendiatstilling til prosjektet ”Er digital ’selvovervåking’’ av fysisk aktivitet og helse mer problematisk enn helsefremmende?” ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 5. januar 2020.

Det er ledig engasjement som stipendiat på seksjon for kultur og samfunn (SKS) ved Norges idrettshøgskole (NIH). Stipendiatstillingen vil være knyttet til et predefinert prosjekt med tittelen: Er digital ‘selvovervåking’ av fysisk aktivitet og helse mer problematisk enn helsefremmende?

Seksjonens fagområde

Seksjon for kultur og samfunn har et sammensatt fagmiljø som underviser og forsker på flere ulike fagfelt. Disse fagområdene er i hovedsak idrettssosiologi, historie, filosofi, sport management, kultur og utviklingssamarbeid. SKS driver undervisning og forskning utfra samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiv. Det innebærer en vinkling der idretten tolkes som en arena og et praksisfelt for danning og omdanning av mening, identitet og verdier. Forskningen har fokus på sosiale og institusjonelle strukturer og på individuell erfaring og handling.

Forskningsaktiviteten ved seksjonen har et bredt spekter. I hovedsak er virksomheten knyttet til idrett som sosiokulturelt fenomen, idrettens organisering, idrett og ungdom/identitet, idrett og kjønn og idrett og verdier/etikk. Seksjonen har flere tverrfaglige prosjekter knyttet til de ovennevnte temaområdene.

Stipendiatstillingen – predefinert prosjekt

Prosjektet problemastiserer den økende bruken av digitale armbåndsaktivitetsmålere, pulsklokker, multisportsklokker, helseapps og smartphone teknologi i forbindelse med fysisk aktivitet og helsefremmende atferd. Forskningsprosjektet vil belyse hva det betyr for den enkeltes identitet å kontinuerlig overvåke og kvantifisere seg via målingen av sin puls, blodtrykk, stressnivå, søvnmønstre, kaloriinntak, tilstedeværelse via GPS
m.m. Videre vil det fokusere på hvordan helse apper, mediafokus på fysisk aktivitet og aktivitetsmålere, og tildelingen av personlig treningsdata via sosiale medier kan virke inn på ulike kategorier av brukere (f.eks. ungdommer i videregående skole og voksne kvinner). Bidrar slik atferd til mer autonomi over egen helse, eller fører det til bl.a. usunne helse regimer, såkalt helsedyrking? Forsterker regelmessig bruk av slike digitale verktøy ideen om at helse er et individuelt ansvar fremfor et komplekst, sosiokulturelt fenomen? Hva skjer med de personlige data i et samfunn der ‘big data is big business’? Hvor går grensene mellom den enkeltes kropp, den virtuelle kroppen og ‘offline’ kroppen? Blir brukere en slags ‘kyborg’, der aktivitetsmålerne oppfattes som en del av selvet? Hvordan former pulsklokkene den enkeltes kropp og selvet? Prosjektet forankres i et kritisk idrettssosiologisk paradigme med en hovedsakelig kvalitativ tilnærming.Prosjektet skal gjennomføres i Norge.

Kompetansekrav

Søkere må dokumentere eksamen av høyere grad/mastergradseksamen (karakter 2,5/B eller bedre) innenfor idrettsvitenskap/ graden idrettskandidat eller annen utdanning på samme nivå med idrett i fagkretsen, alternativt dokumentert idrettsfaglig kunnskap og innsikt på tilsvarende nivå. Søkeren må ha en hovedvekt av samfunnsvitenskapelig/humanistisk fag i sin utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt sammen med evner til kommunikasjon.

Utvelgelseskriterier

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

  • Karakter fra og relevans av masterstudiet
  • Kvalitet på masteroppgaven og masteroppgavens relevans for prosjektet
  • Kvalitet og relevans i tidligere forskningsarbeid, og motivasjon for å videreutvikle egen forskningskompetanse
  • Metodisk kompetanse (vitenskapelig kvalitativ metodologi)
  • Samarbeidsevne og evne til å jobbe systematsik og med selvstendig arbeid
  • Engasjement og vilje til å bidra til fagmiljøets vekst og utvikling
  • Beherske minst et skandinavisk språk, og evner å uttrykke sin forskning på engelsk.

Etter ansettelsen må fullstendig prosjektbeskrivelse, inklusive forslag til plan for gjennomføringen av ph.d.-utdanning/framdriftsplan utarbeides i samråd med veiledere med sikte på formelt opptak til ph.d.-utdanningen ved Norges idrettshøgskole. Søknaden vil bli behandlet i henhold til gjeldende retningslinjer for tilsetting i stipendiatstillinger, og tilsetting gjøres under forutsetning av opptak på ph.d-studiet.

Stillingen er tillagt 25 % undervisning og 75 % forskning over fire år.

Arbeidsbetingelser

Lønn og andre arbeidsvilkår tilbys etter statens satser, stillingskode 1017 ph.d. – kandidat Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn

Vi tilbyr

  • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap.
  • Et godt arbeidsmiljø med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.
  • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
  • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • Moderne fasiliteter i et nyrehabilitert bygg på Sognsvann.

Den som ansettes skal ha arbeidsplass ved NIH sin campus i Oslo. Fra 1. januar 2020 vil seksjonen slås sammen med seksjon for coaching og psykologi, og bli Institutt for samfunn og idrettsvitenskap.

Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

For mer informasjon om stilingen og tilsettingsvilkår, ta kontakt med:

  • Seksjonsleder Mari Kristin Sisjord, m.k.sisjord@nih.no, tlf 23262426
  • Professor Fiona Dowling, fiona.dowling@nih.no, tlf 23262416
  • HR rådgiver Maren Retterstøl Olaisen, tlf. 23262059 (vedr elektronisk søknad)

Søknaden

Det er viktig at du laster opp alle dokumenter du mener er nødvendig for en helhetlig vurdering av din kompetanse. I søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved innen fristens utløp:

  • Ett personlig søknadsbrev med motivasjon for søknad
  • CV
  • Kopi av attester og vitnemål
  • Navn, e-postadresse og telefonnummer til 2-3 referansepersoner

Søknadsfrist: 15. januar 2020.

Søk stillingen.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.