Stipendiatstilling i idrettspedagogikk vid Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning i idrettsvitenskap. Idrettsvitenskap er et bredt fagfelt med ulike perspektiv knyttet til mennesker i bevegelse. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsfeltet. Høgskolen har rundt 1500 studenter og 220 ansatte, fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg ligger ved Sognsvann i Oslo, med Nordmarka som nærmeste nabo. For nærmere informasjon om NIH, se www.nih.no.


pe-teacherStipendiatstilling i idrettspedagogikk

Ved Norges idrettshøgskole er det en ledig stipendiatstilling innen idrettspedagogikk fra 1.1 2015.

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP) har som oppgave å utføre forskning innenfor ulike praksisfelt i og utenfor skolen. Seksjonen har et særlig ansvar for å utvikle kunnskap om kroppsøvingsfaget. Seksjonen dekker utdanningstilbudene faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, (FKI), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), friluftsliv (FLL) og pedagogutdanning i fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Seksjonen har også ansvar for to internasjonale masterprogram: Erasmus Mundus in Adapted Physical Activity (EMMAPA) og Transcultural European Outdoor Education (TEOS). Undervisning og veiledning gis på alle utdanningsnivå.

Forskningsområder for stipendiatstillingen

Stipendiaten vil inngå i seksjonen forskningsområder og stillingen er rettet mot følgende tema:

 • undervisning og læring i kroppsøving

Hensikten med å lyse ut en stipendiatstilling innen kroppsøving er mangelen på forskningsbasert kunnskap om undervisnings- og læringsprosesser som finner sted i kroppsøvingsfaget i skolen. Seksjonen er opptatt av å arbeide med forskning som kan bidra til faglig utvikling innen for kroppsøving som skolefag. Søkere anmodes om å sette seg inn i SKPs forskningsmiljø og ta kontakt med seksjonsleder Gunn Engelsrud for å drøfte problemstillinger innen dette fagområdet.

Krav til kompetanse

For å bli opptatt til PhD-studiet ved NIH, må søkere ha oppnådd mastergraden i idrettsvitenskap/graden idrettskandidat eller ha annen utdanning på samme nivå med kroppsøving og/eller pedagogikk i fagkretsen, eller på annen måte kunne dokumentere kunnskap og innsikt i de områder stillingen er rettet mot.

Søkere til PhD-studiet skal som hovedregel ha oppnådd gjennomsnittskarakteren B/2.5 eller bedre i mastergraden/hovedfagsstudiet.

Utvelgelseskriterier

Søkere til stillingen vil bli underlagt kvalifikasjonsvurdering av en sakkyndig komité oppnevnt av NIH, og kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju. Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Plan for det vitenskapelige arbeidet, herunder prosjektbeskrivelsens relevans, kvalitet og gjennomførbarhet av prosjektet
 • Omfang, kvalitet og relevans av eventuelle tidligere forskningsarbeid
 • Karakterer fra tidligere studier i kroppsøving
 • Hvordan søkerens prosjektbeskrivelse og faglige orientering korresponderer med høgskolens og seksjonens forskningsstrategi innenfor kroppsøving
 • Ha praksisnær erfaring fra kroppsøvingsfaget og vise interesse for og være opptatt av integrering mellom teori og praksis.
 • Personlig egnethet: gode evner til selvstendig faglig-vitenskapelig arbeid og produksjon samt gode samarbeidsevner

Arbeidsbetingelser

Stipendiaten vil ha sine kontorer på Norges idrettshøgskole. Tilsetting skjer for en periode på fire år der 25 % av arbeidstiden benyttes til undervisning i kroppsøvingslærerutdanningene (FKI og PPU).

Stillingen er plassert i kode 1017, for spesielt godt kvalifiserte kan kode 1378 vurderes.

Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere må påregne og bli intervjuet.

Kontaktpersoner

 • Seksjonsleder Gunn Engelsrud tlf: +47 23262407

Ved spørsmål vedrørende elektronisk søknad:

 • HR Rådgiver Maren Retterstøl Olaisen tlf: +47 23262059

Interesserte søkere anbefales å ta kontakt med fagmiljøet ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk i utarbeidelse av søknad.

Søknaden

Søk stillingen på våre hjemmesider www.nih.no/jobb innen 7 november 2014.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjonsvurderingen
 • Søknadsskjema for opptak til PhD-studiet

Søknaden og dens vedlegg skal legges inn ved å trykke på “søk her” feltet til høyre i denne annonsen. Det er viktig at du laster opp alle dokumenter du mener er nødvendige for en helhetlig vurderng av din kompetanse og erfaring.

Videre skal søknaden om opptak til PhD-studiet inneholde følgende:

Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider)

 • Fremdriftsplan for gjennomføring av utdanningen
 • Finansieringsplan
 • Redegjørelse for nødvendig infrastruktur
 • Redegjørelse for veiledningsbehov og forslag til veiledere
 • Eventuelle planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, forskningsinstitusjoner eller virksomheter
 • Plan for faglig formidling
 • Dokumentasjon av den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket
 • Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter.

www.nih.no under Forskning finnes mer detaljert opplysninger om PhD-studiet, herunder forskrifter og søknadsskjema.

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.