Lektor i idrottsvetenskap, inriktning specialpedagogik till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. GIH har en egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och bedriver avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

  adapted-physical-education

Gymnastik- och idrottshögskolan söker lektor i idrottsvetenskap, inriktning specialpedagogik med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning

Den aktuella tjänstens inriktning är utbildningsvetenskap och specialpeda­gogik inom skolan som utbildningsområde, men även specifikt inom ämnes­didaktik och skolämnet idrott och hälsa. Förutom undervis­ning förväntas innehavaren av anställningen bedriva forsknings- och utveck­lings­arbete inom specialpedagogik. Denna forskning kan vara inriktad mot studier av inkludering av barn och unga med olika former av funktions­nedsättning, såväl i skolämnet idrott och hälsa som i föreningsdriven idrott och/eller annan fysisk aktivitet.

Arbetsuppgifter 

I anställningen ingår undervisning och handledning framförallt på grund- och avancerad nivå, men också på forskarutbildningsnivå. Den som får tjänsten kommer att undervisa inom den utbildningsvetenskapliga kärnan på lärarprogrammet och i ämnesdidaktik, samt på fristående kurser och uppdragsutbildningar. Därtill ingår undervisning i forskningsmetodik inklusive handledning av självständiga arbeten i idrottsvetenskap. Den som får tjänsten förväntas ingå i någon av lärosätets forsknings­miljöer. I anställningen kan arbetsuppgifter med ledarfunktion avseende kursutveck­ling och organisation av kurser samt nämnduppdrag komma att ingå.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant område
 • visat pedagogisk skicklighet

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet, särskilt inom specialpedagogik
 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet och möjlighet att förstärka pågående forskning vid GIH
 • stor vikt läggs vid erfarenhet av specialpedagogiskt forsknings- och utvecklings­arbete
 • stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kolleger, leda, driva och samordna utvecklingsarbete
 • stor vikt läggs vid om sökande har varit verksam i ungdomsskolan och på högskola/universitet inom relevanta områden
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • vikt fästs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare med en 6-månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

 • Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
 • Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer
 • åberopade publikationer (högst 10)

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2016/229 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 24/5 2016.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.