Lektor i idrottsvetenskap, inriktning folkhälsa, till GIH

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 2013 200 år. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

roddare

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) ledigförklarar härmed en anställning som lektor i idrottsvetenskap, inriktning folkhälsa.

Ämnesbeskrivning

Ämnet idrottsvetenskap är flervetenskapligt och har en bred betydelse. Tjänstens inriktning rör frågor kring preventivt folkhälsoarbete där fysisk aktivitet kan användas som verktyg för att bibehålla eller förbättra hälsan, behandling av uppkommen ohälsa samt metoder för främjande av fysisk aktivitet. Forskning bedrivs inom högskolans tre inriktningar: Prestation och träning, Kultur och lärande och Fysisk aktivitet och hälsa.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Därtill ingår undervisning inom forskningsmetodik inklusive handledning av självständiga arbeten. Till undervisning räknas kursansvar och kursutveckling. GIH har en ambition att utveckla forskningen inom tjänstens inriktning och innehavaren av tjänsten förväntas bidra till detta på ett aktivt sätt.

Även andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en lektorstjänst såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt ämnesrepresentation nationellt och internationellt kan ingå i tjänsten.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen inom relevant område,
 • visat pedagogisk skicklighet,
 • högskolepedagogisk utbildning 7,5 hp.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • vetenskaplig skicklighet inom, eller med relevans för, tjänstens inriktning. Särskild vikt läggs vid vetenskapliga publikationer samt tilldelning av forskningsmedel sökta i konkurrens,
 • pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning och utvecklingsarbete från högskola/universitet, eller med relevans för tjänstens inriktning,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt,
  god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen,
 • administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
  god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Vid tillsättningen kommer vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet för anställningen att viktas högst, följt av övriga meriter. Samtliga bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

Ansökningsförfarande

Handlingar som skickas i pappersform ska inges i fem likalydande exemplar och material som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer,
 • de arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, ska skickas med.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare med en 6-månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Pia Lundquist Wanneberg, tel 08‑120 537 09.

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2015-12-06. Märk ansökan med Dnr Ö 2015/481. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.