Ledig tjänst | Professor i idrottsvetenskap, inriktning sport management och coaching, till Örebro universitet. Ansök senast 2020-09-30

Ref nr: ORU 2.1.1- 03159/2020

Bakgrund

Örebro universitet befinner sig i en expansiv fas vad gäller såväl utbildning som forskning, och vid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa), Tränarprogrammet, Sport management samt mastersprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Ämnet har också ansökt om en internationell master med samhällsvetenskaplig inriktning som fokuserar på idrott, ungdomar och hälsa. Som ett av tre lärosäten i landet bedriver vi sedan 2001 forskarutbildning i idrottsvetenskap och har för närvarande 14 doktorander antagna.

Forskningen är organiserad i en gemensam forskningsmiljö RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity) samt för samhällsvetenskaplig forskning i forskningsgruppen ReShape (Research in Sport Health and Physical Education) som har en rad externt finansierade projekt.

Som ett led i den fortsatta utvecklingen av verksamheten vid enheten för idrott söker vi någon som känner stort engagemang för att leda och utveckla vår utbildning och forskning inom sport management och coaching.

Arbetsuppgifter

En professor ägnar i normalfallet merparten av sin arbetstid åt forskning. En professor ska även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. En professor förutsätts vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring sin egen och ämnets verksamhet.

Professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Undervisning kommer i huvudsak att ske i programmet Sport management och i de samhällsvetenskapliga delarna av Tränarprogrammet, men även undervisning i andra program och kurser kan förekomma. Arbetsuppgifterna omfattar även handledning av doktorander, undervisning i forskarutbildningskurser, samt utveckling av ämnets forskarutbildning.

Innehavaren av anställningen kommer att få ett särskilt ansvar för att leda den fortsatta utvecklingen av programmet Sport management samt bidra till den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön vid Örebro universitet.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet och ledningsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser såväl kvantitativt som kvalitativt, en vetenskaplig produktion på en hög pågående nivå, uppvisande av betydande externa anslag samt planering, ledning och administration av forskning.

Meriterande för tjänsten är forskning inom sport management och coaching, omfattande internationell publicering, erfarenhet av akademiskt ledarskap, samt erfarenhet av forskarutbildning. Särskilt meriterande är internationella forskningssamarbeten, internationell mobilitet samt erfarenhet av handledning på forskarnivå.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Särskilt meriterande är undervisning och kursutveckling inom sport management och coaching.

Övriga bedömningsgrunder

Specifika bedömningsgrunder som gäller för denna anställning är: Tidigare ledningserfarenhet och medverkan i utvecklingsarbete inom idrottsutbildning. Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas du kunna göra det inom två år.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning som förmåga att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Meriter från ledarskap inom utbildning och forskning är meriterande, såsom visad förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper och/eller utbildningsprogram.

Den sökande har fungerat som huvudhandledare för två doktorander som har disputerat eller har motsvarande kompetens, t ex internationell kompetens som handledare vid forskarutbildning

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Quennerstedt (ämnesföreträdare forskning) 019-30 35 98, e-post: mikael.quennerstedt@oru.se, Elodie Ponsot (enhetschef) 019-30 10 94, e-post: elodie.ponsot@oru.se eller Robert Svensson (programansvarig Sport managementprogrammet), 019-30 31 05, e-post: robert.svensson@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

För mer information, se länk ”Riktlinjer för anställning som professor inom Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet” (här läggs en länk).

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

   • Ett personligt brev med motivering till varför du söker den aktuella anställningen.
   • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
   • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
   • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
   • Publikationslista
   • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
   • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-09-30. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

   Ansök   

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.