Ledig tjänst | Doktorand i pedagogik i samarbete med Genusforskar­skolan, Umeå universitet | Ansök senast 2021-03-05

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 90 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Didaktik, utvärdering och bedömning, Genus och pedagogiska processer i samhället, Idrottspedagogik, Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT samt Specialpedagogik. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program, bland annat inom Lärarprogrammen, Specialpedagog-programmet, Speciallärarprogrammet, Idrottsvetenskapliga programmet, Tränarprogrammet, Personalvetarprogrammet och Polisutbildningen. Klicka här för mer information om Pedagogiska institutionen.

Doktorandanställningens inriktning

Doktorandanställningen är i pedagogik med genusinriktning. Pedagogikens kunskapsobjekt är de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, som exempelvis skola/utbildning, familj, arbets- och föreningsliv. I ansökan formulerar den sökande en forskningsplan där genusperspektiv anläggs i relation till de pedagogiska processer som studeras inom något av institutionens sex prioriterade områden. För mer information om dessa områden klicka nedan:

   1. Didaktik, utvärdering och bedömning
   2. Genus och pedagogiska processer i samhället
   3. Idrottspedagogik
   4. Ledarskap, organisation och arbetsliv
   5. Lärande och IKT
   6. Specialpedagogik

Behörighet och bedömningsgrunder

För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:

   • förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
   • tidigare studieresultat
   • kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

   • analytisk förmåga
   • kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig
   • kritisk förmåga
   • självständighet
   • prestationer inom givna tidsramar

Meriterande för denna anställning är dokumenterade kunskaper om genusperspektiv.

Om anställningen

Doktorandanställningen förläggs hos Pedagogiska institutionen i samarbete med Genusforskarskolan. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Innehavare av anställningen ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. I begränsad omfattning kan arbete med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid förekomma. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tjänstgöringsort är Umeå.

Om Genusforskarskolan

Forskarutbildningen sker i detta fall i samarbete med Genusforskarskolan som sedan 2001 medfinansierat doktorander vid alla Umeå universitets fakulteter. Som doktorand vid Genusforskarskolan ingår du i ett tvärvetenskapligt sammanhang och har dubbel hemvist, inom det ämne du disputerar (pedagogik) samt i Genusforskarskolan. Du får ta del av en unik och dynamisk forskarutbildningsmiljö, i vilken c a 30 aktiva doktorander för närvarande deltar. För mer information om Genusforskarskolan, klicka här.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

   • Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max fem sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till texten i avsnittet ”Doktorandanställningens inriktning”
   • Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställning
   • Verifierad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa
   • Kopia av examensbevis
   • Uppsatser/övriga publikationer
   • Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
   • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Anställningen påbörjas 1 september 2021. Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem senast 21.03.05.

Kontakt

Mer information om Pedagogiska institutionen lämnas av prefekt Simon Wolming, 090-786 53 02, simon.wolming@umu.se. Närmare upplysningar om forskarutbildningen i Pedagogik lämnas av studierektor för forskarutbildningen, Cecilia Stenling, 090-786 65 01, cecilia.stenling@umu.se.

     ANSÖK HÄR!     

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.