More
  Home Tags Umeå University

  Tag: Umeå University

  Call for applications | PhD Course 2022: Culture, Sport and Society, September 12–16 , 2022, Umeå University, Sweden

  The aim of the course is to advance student interest in, and understanding of, the social and cultural aspects of sport, with particular reference to broader issues of culture, cultural production and cultural politics. The course will feature a mix of lectures, seminars and workshops on these themes. Lectures and seminars will be given by leading academics from European universities.  Workshops will enable students to discuss their projects with lecturers and fellow students.

  Ledig tjänst | Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik till Umeå universitet

  Nu söker vi 1-2 universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik. Arbetsuppgifterna består av undervisning inom institutionens idrottsutbildningar på grund- och avancerad nivå men även av olika former av externa uppdrag som är kopplade till idrottsområdet. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kursutveckling, handledning, examination och administrativa göromål vid institutionen.

  Ledig tjänst | Doktorand i pedagogik med inriktning mot Idrottspedagogik till Umeå universitet. Ansök senast 2021-04-18

  Doktorandanställningen har ett fokus på processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område, det vill säga i ideell, offentlig och privat sektor och i såväl organiserade som oorganiserade former. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser.

  Ledig tjänst | Doktorand i pedagogik i samarbete med Genusforskar­skolan, Umeå universitet | Ansök senast 2021-03-05

  Doktorandanställningen är i pedagogik med genusinriktning. Pedagogikens kunskapsobjekt är de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, som exempelvis skola/utbildning, familj, arbets- och föreningsliv. I ansökan formulerar den sökande en forskningsplan där genusperspektiv anläggs i relation till de pedagogiska processer som studeras inom något av institutionens sex prioriterade områden.

  Livestreamad disputation | Moving thresholds: Body narratives within the vicinity of gym and fitness culture av Greta Bladh, Umeå universitet, den 4 december 2020

  Studien tar sin början på ett gym, vilket har inskrivet i dess stadgar att verksamheten ska präglas av ett normkritiskt arbetssätt. Detta gym kan således ses som en plats där genuskodade normer, vilka i avhandlingen diskuteras i termer av trösklar, bearbetas på olika sätt med avsikt att skapa ett inkluderande klimat. Avhandlingen bygger på kvalitativa metoder såsom deltagande observationer, semi-strukturerade intervjuer, samt kollektiva minnesövningar.

  Ledig tjänst | Professor i pedagogik med inriktning mot idrott, Umeå universitet | Ansök senast 2020-11-16

  Bedömningsgrunden vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning.

  Ledig tjänst | Doktorand i idrottspsykologi med inriktning klinisk psykologi till Umeå universitet. Ansök senast 2020-08-31

  Doktorandprojektet ska undersöka effekter av behandling av psykisk ohälsa bland idrottare. Idrottspsykologiska interventioner har under det senaste decenniet närmat sig den kliniska psykologin och dess arbetsmetoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT). Doktoranden kommer att arbeta med att utforma, genomföra och utvärdera single-case interventioner i samarbete med Psykologmottagningen Idrott och samarbetspartners inom idrottsrörelsen.

  Call for Applications | “Culture, Sport and Society” | PhD Course, Umeå University, June 8–12,2020. Apply before April 15, 2020

  The aim of the course is to advance student interest in, and understanding of, the social and cultural aspects of sport, with particular reference to broader issues of culture, cultural production and cultural politics. The course will feature a mix of lectures, seminars and workshops on these themes. Lectures and seminars will be given by leading academics from European universities.

  Doktorand i rättsvetenskap med inriktning mot idrottsjuridik till Umeå universitet. Ansök senast den 15 mars 2020

  Anställningen som doktorand på heltid, för forskarutbildning i rättsvetenskap, erbjuds inom ramen för forskningsprojektet ”Rättsliga ramar för idrottsliga lösningar på kommersialiseringens utmaningar”. Anställningen utlyses i samarbete med Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation vid Umeå universitet (Företagsforskarkolan) samt Riksidrottsförbundet (RF).

  Professor i psykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet till Umeå universitet. Ansök senast den 30 januari 2020

  I anställningen ingår att initiera, leda och utveckla forskning vid institutionen. Detta omfattar bland annat att bedriva egen forskning, initiera nya forskningsprojekt och att aktivt arbeta med ansökningar för att erhålla extern finansiering. Forskningen bör i första han ha en inriktning mot idrott och fysisk aktivitet samt bidra till att utveckla institutionens verksamhet. Arbetsuppgifterna förutsätter närvaro på arbetsplatsen.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial