Ledig stilling | Faglig lederstilling, Institutt for Idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 20. januar 2020

Ved Institutt for idrettsmedisinske fag er det ledig stilling som leder med tiltredelse 01.08.2020. Institutt for idrettsmedisinske fag har rundt 60 vitenskapelig ansatte i faste og midlertidige stillinger, hvorav de fleste av stillingene er finansiert gjennom eksterne midler. Instituttet tilbyr studier på bachelornivå i trening, helse og prestasjon med fordypning i fysisk aktivitet og helse. På master tilbyr instituttet studier i idrettsvitenskap, idrettsmedisinske fag og idrettsfysioterapi. Instituttets forskningsvirksomhet er konsentrert om fem hovedområder; fysisk aktivitet og helse; kvinner, trening og helse; forebygging av idrettsskader; aktiv rehabilitering av muskel-skjelettlidelser samt fitness. Senter for idrettsskadeforskning inngår som del av instituttet, med formål å forebygge skader og andre helseproblemer som spiseforstyrrelser i idrett.

Faglig innhold

Instituttleder vil ha en nøkkelrolle i NIHs videre utvikling. Dette innebærer ansvar for utvikling av instituttets forskningsvirksomhet, prosjektportefølje og studieprogrammer, kompetanse- og medarbeiderutvikling og forvaltning av instituttets ressurser. Et mål for instituttet er å styrke samarbeidet og samspillet mellom fagmiljøer samt å videreutvikle den sterke eksternfinansieringen av forskning. Det forventes at den som ansettes, i tillegg til lederfunksjonen, også skal bidra i instituttets undervisnings- og veiledningsarbeid, samt være involvert i forskningsarbeidet. Lederen rapporterer til rektor, og vil inngå i høgskolens faglige ledergruppe sammen med rektor, prorektor, instituttledere og direktør.

Krav til kompetanse

Det kreves kompetanse på doktorgradsnivå, samt forsknings- og undervisningserfaring innen relevante områder på instituttets fagfelt. Den som ansettes må ha ledererfaring, som også omfatter erfaring med forskningsledelse og utdanningsledelse. Det er ønskelig med økonomisk-/administrativ utdanning og/eller erfaring. Det kreves at vedkommende som ansettes har gode engelskkunnskaper og behersker ett av de skandinaviske språkene skriftlig og muntlig. Vi søker en leder som har vist evne til å planlegge langsiktig og til å gjennomføre vedtak. Vi vektlegger at den som ansettes kan dokumentere sin evne til å få grupper og team til å arbeide sammen mot felles mål, og til å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt. Instituttlederen forventes å styrke ledergruppens arbeid med å utvikle NIH i tråd med institusjonens mål.

Arbeidsbetingelser

Vi kan tilby en interessant lederstilling i et fagmiljø i utvikling. Ansettelse skjer på åremål for fire år med mulig forlengelse i inntil to nye perioder. Lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens satser, stillingskode 1475 instituttleder med årslønn 830 000 kr – 1 040 000 kr. NIH har obligatorisk medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til kontaktpersoner:

    • Rektor Lars Tore Ronglan, tlf. 23 26 23 61
    • Administrerende direktør Lise Sofie Woie, tlf. 23 26 20 12

Søknadsfrist er 20. januar 2020

Søk stillingen!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.