Ledig plats | Førsteamanuensis i idrettsvitenskap med vekt på idrettspsykologi og coaching til Universitetet i Stavanger. Søknadsfrist 11. desember 2020Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i idrettsvitenskap.

Fagområde for stillingen er idrettsvitenskap med vekt på idrettspsykologi og coaching. Førsteamanuensis med andre spesialiseringer innen idrettsvitenskap oppfordres likevel til å søke.

Den som ansettes vil hovedsakelig undervise (både i praktiske aktiviteter og teoretiske emner) og veilede studenter på bachelor- og masternivå innenfor idrettsvitenskap. Treningsledelse, coaching og idrettspsykologi er aktuelle undervisningsemner. Forskning og faglig utviklingsarbeid inkludert formidling av forskningsresultater innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, inngår også i stillingen. Veiledning på doktorgradsnivå kan også være aktuelt.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Faggruppen idrett/kroppsøving har for tiden cirka 16 ansatte. Primært er arbeidsoppgavene i faggruppen knyttet til kroppsøvingsfaget i de femårige integrerte grunnskolelærerutdanningene, bachelorutdanning i idrettsvitenskap og den nyetablerte masterutdanningen i idrettsvitenskap.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet.

Søkere med spesialisering innenfor idrettspsykologi foretrekkes, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.

Den som ansettes må ha erfaring med teoretisk undervisning i fagområdet og i tillegg kunne undervise i praktiske aktiviteter.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig ved tiltredelse.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Videre legges det vekt på at du har

   • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
   • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
   • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
   • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og/eller internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
   • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
   • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
   • evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt
   • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
   • høy arbeidskapasitet og er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
   • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

   • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
   • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
   • NyTi – et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
   • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 580.000 – 680.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
   • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
   • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no.

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/ formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning før det avgis innstilling.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Rune Giske, tlf: 95246140, e-post: rune.giske@uis.no eller til instututtleder Lars Rune Waage tlf: 95246140, e-post: lars.r.waage@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: 51833545, e-post: grete.marnburg@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via “Søk stillingen” på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

   • relevante vitnemål og attester
   • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
   • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
   • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
   • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

     Søk stillingen     

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.