Fotbollsföretagen och demokratin

uk-flagIn English

Björn Horgby & Christer Ericsson
Örebro universitet


Den svenska idrottsrörelsens självbild vilar på antagandet att den är en demokratisk folkrörelse. Från sjuttiotalet problematiseras denna bild av kommersialiseringsprocesser och tillväxten av fotbollsföretag. I den här artikeln diskuterar vi uppkomsten av dessa företag i ett svenskt herrfotbollssammanhang. Vi diskuterar hur dessa föreningar styrs och hur förändringar av styrning påverkar demokratiska förhållanden. Övergången från förening till företag resulterade i att administrationen omorganiserades. De tidigare, ideellt arbetande förtroendevalda ersattes i många fall av tjänstemän med professionella kompetenser. Administration blev mer affärsmässig med tydliga strukturer för beslutsfattande och ansvar. När så blev möjligt avknoppade de delar av verksamheten till fristående aktiebolag, som skötte transporter, olika serviceuppgifter, reklam och med tiden även sådant som handeln med spelare. Vid millennieskiftet blev det möjligt att även bedriva fotbollsverksamheten i aktiebolagsform. Syftet med organisationsförändringarna var att skapa en effektivare organisation, där såväl förtroendevalda som anställda utifrån sina respektive ansvarsområden och kompetenser kunde leda föreningarnas verksamhet och organisation på det mest ändamålsenliga sättet, för att på den vägen nå sportsliga resultat. Ett annat skäl var att fotbollsföreningarna behövde få in nytt kapital i en tid då konkurrensen om spelarna växte och den nationella spelarmarknaden blev global. Som ett resultat förändrades demokratins förutsättningar avsevärt.

Artikeln fokuserar på två ledande svenska fotbollsklubbar, AIK från Stockholm och IFK Norrköping. Därefter gör vi en litteraturbaserad jämförelse med några andra föreningar och avslutar med en jämförelse med ett par mindre föreningar med begränsade möjligheter att bolagisera föreningsverksamheten.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


BJÖRN HORGBY är professor emeritus i historia, Örebro universitet. Tillsammans med Christer Ericsson och Bill Sund skrev han boken Fotboll, kommersialisering, demokrati (Bokförlaget idrottsforum.org, Malmö 2019). Han har också skrivit böcker om arbetarhistoria, arbetarklasskultur, rockmusik och industriell paternalism i Sverige och Japan tillsammans med Christer Ericsson och Shunji Ishihara (Faderliga företagare i Sverige och Japan, Stockholm 2016).

CHRISTER ERICSSON är professor emeritus i idrottsvetenskap, Örebro universitet. Han har också skrivit böcker om gjuteriindustrin, fotboll och bandy på bruksorter, och om paternalistisk politik.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.