More
  Home Tags Christer Ericsson

  Tag: Christer Ericsson

  En kommersialiserad svensk idrottsmodell: En jämförande analys med Japan

  I den här artikeln av Björn Horgby och Christer Ericsson diskuteras och jämförs styrningen av svenska och japanska fotbollsklubbar utifrån de tre logikerna: den demokratiska logiken, tävlingslogiken och den kommersiella logiken. Dessa logiker påverkade klubbarnas verksamhet, både manliga och kvinnliga, och resulterade i olika typer av åtgärder och främjade olika former av maktutövning. Författarna diskuterar en styrmodell baserad på den företagsstyrda modellen.

  A commercialized Swedish sports model: A comparative analysis with Japan

  In this article by Björn Horgby and Christer Ericsson, the governance of Swedish and Japanese football clubs is discussed and compared based on the three logics: the democratic logic, the logic of competition and the commercial logic. These logics influenced the activities of clubs, both male and female, and resulted in different types of actions and promoted various forms of power. The authors discuss a governance model based on the company-controlled model.

  Women and commercial football in Sweden

  In this article, Christer Ericsson and Björn Horgby discusses the development of women's football in Sweden with regard to the commercialization aspect, based on their book Fotboll, kommersialisering, demokrati. They show that women's football because of the patriarchal power relations in society was socially marginalized and therefore not prepared to take advantage of the commercialization of elite football.

  Kvinnorna inom den kommersiella fotbollen

  I den här artikeln diskuterar Christer Ericsson och Björn Horgby kvinnofotbollens utveckling i Sverige med avseende på kommerslaliseringsaspekten, med utgångspunkt i boken Fotboll, kommersialisering, demokrati. De visar att kvinnofotbollen på grund av de patriarkala maktförhållandena i samhället länge var socialt marginaliserad och därför hade sämre förutsättningar för kommersialisering.

  Fotbollsföretagen och demokratin

  I den här artikeln diskuterar Björn Horgby och Christer Ericsson bolagisering i ett svenskt herrfotbollssammanhang, med utgångspunkt i boken Fotboll, kommersialisering, demokrati. De visar hur dessa föreningar styrs och hur förändrade styrningsformer påverkar föreningsdemokratin genom att de tidigare, ideellt arbetande förtroendevalda i många fall ersattes av tjänstemän med professionella kompetenser.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2019

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. The journal publishes articles in English as well as in Scandinavian languages. “History” is interpreted broadly, and the journal welcomes contributions in various sport related areas with a historical perspective.

  Empiriskt och teoretiskt väl underbyggd studie av svensk fotbollshistoria ur ett demokratiperspektiv

  I Fotboll, kommersialisering, demokrati (Bokförlaget idrottsforum.org) undersöker idrottshistorikerna Christer Ericsson, Björn Horgby och Bill Sund demokratiutvecklingen i svenska fotbollsklubbar under drygt 100 år, huvudsakligen genom arkivforskning. Materialet analyseras med hjälp av väl utarbetade teoretiska verktyg. Jens Ljunggren skriver uppskattande om boken, och reflekterar intresseväckande kring idrotten som demokratiforstrare.

  Bruksidrott – generös och paternalistisk sponsring

  Bill Sund SOFI, Stockholms universitet Det finns många berättelser om bruksidrottens fotbolls- och bandylag. Berättelser som alla idrottsintresserade känner till. Skimret kring samhällena och klubbarna med samma namn finns fortfarande kvar i flera fall. Under några decennier kring andra världskriget berättades de socialiserande hjältehistorierna i ledande idrottstidningar som Idrottsbladet och Rekordmagasinet. Bilden av bruksidrotten har huvudsakligen formats genom dessa berättelser och de är alltjämt...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial