Enkätundersökning | Generationsskillnader i användningen av modern teknologi inom rekreationsområdet. Svara senast den 15 juli 2018

Slavica Žeger

Hej!

Denna forskning ingår i ett avhandlingsprojekt som syftar till att undersöka preferenser och skillnader mellan Baby Boomers och Generation Y i användningen av modern teknik inom rekreation och fritid. Ett sekundärt mål är att undersöka huruvida det finns en skillnad mellan de två generationerna när det gäller typ av aktiviteter som utförs på fritiden och värdesystem i förhållande till fritidsaktiviteter.

Deltagarna (n = 1200) representerar båda generationerna och är bosatta i fyra europeiska länder, varav två länder med utvecklingsekonomier – Kroatien och Ungern – och två med utvecklade ekonomier – Sverige och Tyskland. Länderna kommer att vara lika representerat i urvalet (n = 300).

Datainsamlingen kommer att genomföras i form av ett online-frågeformulär som finns tillgänglig på varje lands officiella språk. Rrågeformuläret vänder sig til dig som är mellan 23 och 40 år och till dig som är mellan 53 och 70 år. Deltagande i undersökningen innebär att du fyller i frågeformuläret, vilket tar 10-15 minuter. Enkäten är anonym och dina svar bidrar till att skapa förståelde av generationspreferenser inom fritid- och rekreationsområdet.

Studien kommer att ge insikt om generationsskillnader inom idrottslig rekreation och fritid, vilket kommer att bidra till att etablera modeller som innehåller aktiviteter som favoriseras av dessa två generationer. Dessutom kommer undersökningsresultaten att hjälpa fitnessapputvecklare och kinesiologer att skapa hälsofrämjande träningsprogram.

Enkäten har utarbetats i enlighet med de etiska riktlinjerna vid Zagrebs universitet och Kinesiologiska fakulteten i Zagreb, Kroatien och genomförs av Slavica Žeger , som har en magisterexamen i kinesiologi.

På förhand stort tack för din medverkan.

Med vänliga hälsningar,

Slavica Žeger
slavicazeger@yahoo.com

Gå till frågeformuläret!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.