Doktorand i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik till Umeå universitet. Ansökan senast 2014-03-31

talangutvecklingPedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uneå universitet, med cirka 110 anställda. Prioriterade områden för forskning är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Lärande utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud med omfattande uppdrag inom lärarutbildningen och medverkar också inom ett flertal program bl. a inom Personalvetarprogrammet och Polisutbildningen.

Forskningens inriktning

Avhandlingsarbetet inriktas mot idrottens system för talangutveckling och de faktorer som stödjer lärprocesser för förvärvande och utveckling av expertkunnande. Fokus i projektet riktas mot föreningsidrott som utbildningsmiljö och undervisningspraktik samt individers lärande och samspelet mellan olika aktörer inom och mellan olika miljöer i relation till idrottslig utveckling. Avhandlingsarbetet ingår i ett större forskningsprojekt, vilket innebär samarbete med andra forskare. Som doktorand i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området www.use.umu.se/forskning/forskarskola/ kommer du att delta i gemensamma internat, kurser och andra aktiviteter.

Behörighetskrav och bedömningskriterier

Behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt minst 90 högskolepoäng i pedagogik eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Behörighet för tillträde till forskarnivå anses även den som före den 1 juli 2007 har en högskoleutbildning om minst 120 poäng (motsvarande180 högskolepoäng) varav minst 60 poäng (motsvarande 90 högskolepoäng) i pedagogik eller motsvarande.

Vid urval bland behöriga sökande läggs vikt vid tidigare studieresultat, kvalitén på den inlämnade forskningsskissen samt förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I övrigt hänvisas till högskoleförordningens bestämmelser om anställning som doktorand (kap. 5) samt tillträde till utbildningen (kap. 7) på: www.hsv.se/ (regler och tillsyn).

Ansökan

Ansökan ska inlämnas i original och tre kopior. Ansökan ska bestå av meritförteckning som inkluderar avklarade universitetskurser, kopior av examensarbete och eventuella vetenskapliga publikationer eller manuskript, en kortfattad beskrivning av dina forskningsintressen (forskningsskiss) och varför du är intresserad av befattningen, samt aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner. Ansökan om antagning till utbildning görs på särskild blankett som tillhandahålls på: www.pedag.umu.se/utbildning/utbildning-forskarniva/

Närmare upplysningar lämnas av forskarutbildningsansvarig, Josef Fahlén, 090-786 55 38, josef.fahlen@pedag.umu.se eller prefekt Simon Wolming, 090-786 5302, simon.wolming@pedag.umu.se

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, saco@adm.umu.se, SEKO civil, tel 090-786 52 96, seko@adm.umu.se samt ST, tel 090-786 54 31,st@adm.umu.se.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr AN 2.2.1.5-267-14. Skicka den till jobb@umu.se (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå senast 2014-03-31.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.