Två doktorander i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora till Malmö högskola

Ref: REK 2.2.1-2017/45

Anställningen har sin placering vid Institutionen för idrottsvetenskap (IDV). Institutionen har ca 40 anställda och erbjuder studier i en bred och flervetenskaplig miljö där idrotten som ett mångfacetterat samhällsfenomen och kunskapsområde utgör kärnan. Våra utbildningar präglas av att förena teoretiska kunskaper med praktisk förståelse och utvecklad handlingskompetens. Institutionen ger flera idrottsrelaterade utbildningar: Idrottsvetenskapligt program, Lärarprogrammet Idrott och lärande, samt Magister- och Masterprogram. Här finns en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö omfattande en mångfald av inriktningar med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill finns ett välutvecklat samverkansnätverk på idrottsfältet och vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med en rad idrottsrelaterade samhällsaktörer.

Innehåll och arbetsuppgifter

”Lärande i mångkulturella samhällskontexter” är namnet på Malmö högskolas nya forskarskola. I denna studeras lärande och utbildning i relation till globaliseringsprocesser. Dessa processer innebär förändringar på praktiskt taget alla områden i samhället och i människors vardagsliv. De har bidragit till nya mångkulturella och transnationella sammanhang i vilka barndom och vuxenhet formas. Även förutsättningarna för kunskap, lärande och utbildning är i ständig förändring, inte minst genom nya organisations- och styrningsformer samt samhällsströmningar såsom digitalisering, global arbetsdelning och migrationsprocesser. Konsekvenserna för lärande i mångkulturella samhällskontexter kommer att vara i fokus i forskarskolan.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö högskola. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.)

Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora

Forskningsmiljön i idrottsvetenskap vid Malmö högskola är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, jämlikhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den utövar ett inflytande på samhället. Idrottens del i samhället undersöks utifrån problemkomplex som idrottens reglering och normbildning; statens, marknadens och det civila samhällets förhållande till idrotten; idrottens egna selekteringsmekanismer; på vilket sätt samhällsstrukturer och sociala kategorier såsom bland andra genus, etnicitet, sexualitet och social klass påverkar och påverkas av idrotten.

Inom ämnet Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora söker vi två doktorander som ska ingå i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. I denna antagningsomgång välkomnas ansökningar som behandlar formellt eller informellt lärande i idrott och fysisk aktivitet i förskola och skola i relation till kulturell mångfald.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå;
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå; eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete inom idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora eller annat relevant ämne om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som av Malmö högskola bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Vid antagning tas hänsyn till de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen.

Upplysningar

Prefekt Kristian Sjövik, telefon 040-66 57177, kristian.sjovik@mah.se
Ämnesföreträdare professor Johan R Norberg, 040-66 58275, johan.norberg@mah.se
Forskningshandläggare Catarina Christiansson, telefon 040 – 665 8109, catarina.christiansson@mah.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö högskola tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö högskolas rekryteringssystem genom att klicka på knappen “Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen.

Ansökan skall innehålla:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
  2. Styrkt meritförteckning
  3. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter (max 4 sidor)
  4. Självständiga arbeten på avancerad nivå
  5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
  6. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  7. Referenser

Ansök genom att klicka här!

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Tillträdesdatum är 1 september 2017.

Fackliga företrädare

SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mah.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monica.kristiansson@mah.se
ST Emilia Frölich, emilia.frolich@mah.se

Om Malmö högskola

Malmö högskola grundades 1998. Sedan dess har lärosätet vuxit till att bli landets största högskola med ca 1 800 anställda och ca 12 000 helårsstudenter. Den 1 januari 2018 får högskolan universitetsstatus och blir Malmö universitet. Högskolan kännetecknas i dag av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö och moderna studieformer samt flervetenskaplig utbildning och forskning. Malmö högskolas forskning och utbildning fokuserar på utmaningar inom bland annat migration, demokrati och deltagande, utveckling av informationsteknologi, hållbar resursanvändning samt människors hälsa.

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner: Barn, unga, samhälle (BUS), Idrottsvetenskap (IDV), Individ och samhälle (IS), Kultur, språk, medier (KSM), Natur, miljö, samhälle (NMS) och Skolutveckling och ledarskap (SOL). Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå. Dessutom ges program för studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger/-speciallärare.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.