Två biträdande lektorer i historia till Historiska institutionen, Stockholms universitetet

Ref.nr SU FV-3526-15 | Sista ansökningsdag: 2016-03-11

”Tjänsterna är inte direkt inriktade mot idrottshistoria, men de kan möjligen vara av intresse ändå. Sök gärna, och sprid gärna informationen.”

Institutionen bedriver utbildning i historia på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vi har ett brett utbud av kurser och program. Institutionen utbildar även historielärare, i samarbete med Lärarutbildningen vid Stockholms universitet, och ger sedan mitten av 1970-talet kurser i arkivvetenskap. Institutionen har även kulturvetenskaplig utbildning. Forskning inom historia har bedrivits vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, sedan 1960-talet, vid Stockholms högskola sedan 1920-talet. Institutionens forskning tillhör idag ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Den bedrivs av cirka 45 disputerade forskare och 30 doktorander – som fri forskning eller inom olika forskningsprojekt eller större forskningsområden.

a-sporting-history

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår, förutom att bedriva egen forskning, också undervisning inom institutionens kursutbud samt vissa administrativa uppgifter. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Innehavaren förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, engagera sig i institutionens forskning samt kunna planera och genomföra forskning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom egen forskning. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på olika typer av kurser. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den pedagogiska som den vetenskapliga verksamheten.

Biträdande lektorat är både en forsknings- och en undervisningstjänst. Den sökande förutsätts från första anställningsdag kunna undervisa på antingen engelska eller svenska. Sökande som inte har något av dessa språk som förstaspråk måste kunna dokumentera sin förmåga att undervisa på någon av dem.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning. Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning på grund- och avancerad nivå. Vikt fästs även vid administrativ skicklighet.

Särskild vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning i nära samarbete med institutionens forskargrupper.

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under en längre tid, ska inte vara utslagsgivande.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Sökanden som inte har svenska, norska eller danska som förstaspråk förväntas inom två år ha tillägnat sig tillräckliga språkkunskaper för att kunna delta i institutionens löpande verksamhet som sker på svenska.

En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst fyra år. Anställningen kan förlängas till maximalt sex år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden och återfinns på: http://www.hum.su.se/regelverk-och-beslut/riktlinjer-för-anställning-rekrytering.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Jens Ljunggren, tfn 08-674 36 64, e-post: jens.ljunggren@historia.su.se eller biträdande prefekt Elisabet Elgán, tfn 08-16 35 66, elisabeth.elgan@historia.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Magnus Liw, tfn 08-16 25 54, magnus.liw@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2016-03-11

Ansök

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.