Stipendiatstilling/ doktorandtjänst i idrettshistorie ved Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning i idrettsvitenskap. Idrett for oss mennesker i bevegelse; toppidrett og organisert idrett, kroppsøving, friluftsliv, lek, dans, trening og mosjon. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsfeltet. Høgskolen har rundt 1500 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. For nærmere informasjon om NIH, se www.nih.no


sonja-henieStipendiatstilling i idrettshistorie

Ved Seksjon for kultur og samfunn på Norges idrettshøgskole er det ledig en stipendiatstilling innenfor idrettshistorie. Søker bes om å legge ved en prosjektbeskrivelse for et ph.d.avhandlingsarbeid innenfor perioden fra rundt midten av 1970-årene til midten av 1990-årene. I løpet av denne perioden gikk norsk idrett gjennom store endringer i forhold til økonomiske rammer og finansiering, og måten idretten framsto på i offentligheten, men også når det gjaldt organisasjonsendringer og de internasjonale rammer idretten opererte innenfor. Stikkord kan være maktendringer, profesjonalisering, kommersialisering, medias nye rolle i forhold til idrett, vekst og utbredelse, kjønns-, klasse- og generasjonsaspekter o.a.

Vi ønsker velkommen historiske prosjekter som tar utgangspunkt i perioden og helt eller delvis undersøker bakgrunn, utslag og konsekvenser for idrettsfeltet.

Krav til kompetanse

Søkere til doktorgradsstudiet skal ha oppnådd minimum gjennomsnittskarakteren B/2.5 eller bedre i mastergraden/hovedfagsstudiet innen idrettshistorie, eller historie med dokumentert kompetanse innen idrettshistorie. Unntak fra dette kravet kan i særskilte tilfeller fravikes for søkere som på bakgrunn av en helhetsvurdering, kan dokumentere omfattende idrettsvitenskapelig kunnskap med særlig vekt på FoU-arbeid.

Kriterier

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

  • Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen
  • Omfang, kvalitet og relevans av tidligere forskningsarbeid
  • Karakterer fra tidligere studier og disse studiers relevans
  • Relevant yrkeserfaring
  • Personlig egnethet

Arbeidsbetingelser

Tilsetting skjer for en periode på 4 år. Stipendiatens arbeidsplikt framgår av de bestemmelser som til enhver tid gjelder for denne stillingskategori ved Norges idrettshøgskole, p.t. 25 %. Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole.

Stillingen er plassert i kode 1017 stipendiat.

Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere må påregne å bli intervjuet.

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Interesserte søkere anbefales å ta kontakt med fagmiljøet ved utarbeidelse av søknad. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til

  • Kontaktperson/fag: Seksjonsleder Dag Vidar Hanstad, tlf. 23 26 23 36 eller 90 89 22 29
  • Kontaktperson/administrasjon: Seniorrådgiver Gro Styrmo, tlf. 23 26 20 31 (PhD-studiet/opptak)
  • HR-rådgiver Hanne Skjølås Nygaard, tlf. 23 26 20 59

Søknaden

Søk stillingen på våre hjemmesider www.nih.no innen 21. mai 2014.

I tillegg til at søknaden skal registreres elektronisk via vår hjemmeside, må søkeren innen fristens utløp sende inn fire eksemplarer av motivasjonsbrev på inntil to sider, søknadsskjema for opptak til PhD-studiet, prosjektbeskrivelse på inntil ti sider inklusive forslag til plan for gjennomføringen av PhD-studiet/framdriftsplan, CV, attester, vitnemål, vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjons-vurderingen.

Søknader med vedlegg sendes til Norges idrettshøgskole, v/Personal- og økonomiavdelingen, Postboks 4014 Ullevål stadion, 0806 Oslo.

På våre nettsider www.nih.no og under Forskning finnes mer detaljert opplysninger om PhD-studiet, herunder forskrifter og søknadsskjema.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.