Stipendiatstilling i idrett, kultur og utviklingssamarbeid ved Norges idrettshøgskola. Deadline 2014-02-12

0
18

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning i idrettsvitenskap. Idrett for oss mennesker i bevegelse; toppidrett og organisert idrett, kroppsøving, friluftsliv, lek, dans, trening og mosjon. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsfeltet. Høgskolen har rundt 1500 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. For nærmere informasjon om NIH, se www.nih.no


zambia-vs-norwayStipendiatstilling i idrett, kultur og utviklingssamarbeid

Ved Seksjon for kultur og samfunn på Norges idrettshøgskole er det ledig en stipendiatstilling innenfor temaet idrett, kultur og utviklingssamarbeid.

Norsk idrett har siden 1982 drevet internasjonalt bistand- og solidaritetsarbeid. Idrettspolitiske- og bistandspolitiske føringer, samt kunnskap og kompetanse omkring bistandsfeltet, har endret seg mye siden den gang. Dette påvirker også måten bistanden organiseres og drives på i dag, og det gjør at man trenger ny og oppdatert kunnskap om dette feltet.

Vi ønsker at søker skal legge ved en prosjektbeskrivelse for arbeidet med avhandlingen.  Et mulig tema kan være forholdet mellom de mange aktørene som er involvert i bistandsarbeidet. Andre mulige tema kan for eksempel være individuell utvikling, utdanning og sosial integrasjon, helse (inkl. Hiv/Aids), likestilling/empowerment, økonomisk utvikling, fred og konfliktløsning, post -traumatisk krisehjelp, kommunikasjon og sosial mobilisering.

Stipendiaten vil bli involvert i planlegging og undervisning på ettårsstudiet «Idrett, kultur og utviklingssamarbeid» (IKU), et studie som gir studentene innsikt i forholdet idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid i andre kulturer, samt idrett som kulturfenomen.

Ønsket kompetanse

Søkeren må være kvalifisert til PhD-studiet ved NIH (eksamen av høyere grad/mastergrad med karakteren B eller bedre). Stillingen er særlig aktuell for kandidater med bakgrunn fra studier i utviklingssamarbeid eller tilsvarende. Det er en fordel om kandidaten har praktisk erfaring og kompetanse i idrettslig utviklingssamarbeid eller tilsvarende. Prosjektet innebærer samarbeid med mange instanser og personer. Personlig egnethet med hensyn til kommunikasjon, initiativ, systematisk arbeid, samarbeid og ledelse er derfor viktig.

Kriterier

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen
 • Omfang, kvalitet og relevans av tidligere forskningsarbeid
 • Karakterer fra tidligere studier og disse studiers relevans
 • Praktisk erfaring og kompetanse i idrettslige utviklingssamarbeid
 • Personlig egnethet

Arbeidsbetingelser

Tilsetting skjer for en periode på 4 år. Stipendiatens arbeidsplikt framgår av de bestemmelser som til enhver tid gjelder for denne stillingskategori ved Norges idrettshøgskole, p.t. 25 %. Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole. Han/hun må påregne noe reising i forbindelse med IKU-studiet. Stillingen er plassert i kode 1017 stipendiat.

Øvrige opplysninger

Kvalifiserte søkere må påregne å bli intervjuet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Interesserte søkere anbefales å ta kontakt med fagmiljøet ved utarbeidelse av søknad. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til

 • Kontaktpersoner/fag: Seksjonsleder Dag Vidar Hanstad, tlf. 23 26 23 36 eller 90 89 22 29
 • Kontaktperson/administrasjon: Seniorrådgiver Gro Styrmo, tlf. 23 26 20 31 (PhD-studiet/opptak)
 • HR-rådgiver Hanne Skjølås Nygaard, tlf. 23 26 20 59

Søknaden

Søk stillingen på våre hjemmesider www.nih.no innen 12. februar 2014.

I tillegg til at søknaden skal registreres elektronisk via vår hjemmeside, må søkeren innen fristens utløp sende inn fire eksemplarer av CV, attester, vitnemål, vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjonsvurderingen, samt søknadsskjema for opptak til PhD-studiet.

Videre skal søknaden om opptak til PhD-studiet inneholde følgende:

 • Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider)
 • Fremdriftsplan for gjennomføring av utdanningen
 • Finansieringsplan
 • Redegjørelse for nødvendig infrastruktur
 • Redegjørelse for veiledningsbehov og forslag til veiledere
 • Eventuelle planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, forskningsinstitusjoner eller virksomheter
 • Plan for faglig formidling
 • Dokumentasjon av den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket
 • Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter.

www.nih.no under Forskning finnes mer detaljert opplysninger om PhD-studiet, herunder forskrifter og søknadsskjema.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.