Pär Rylander disputerar: Tränares makt över spelare i lagidrotter – sett ur French och Ravens maktbasteori

team-sport-coaching-bigPär Rylander disputerar vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, fredagen den 7 novemeber klockan 13.00, i Pedagogen Hus C, Margareta Hvitfeldts sal, på avhandlingen Tränares makt över spelare i lagidrotter – sett ur French och Ravens maktbasteori.

Tränaren spelar en central roll inom idrotten och antas bland annat ha stor betydelse för spelares prestationer och upplevelser av sitt idrottande. Trots detta är tränarskap ett relativt outforskat område där kunskap om de faktorer som möjliggör tränares stora påverkan och inflytande är bristfällig. I denna avhandling undersöks tränares makt över spelarna ur ett socialpsykologiskt perspektiv, genom att fokusera på de resurser (s.k. maktbaser) som tränare kan sägas ha tillgång till för att få sin vilja igenom. Det huvudsakliga empiriska materialet i studien utgörs av enkätsvar från cirka 820 spelare på elit- och breddnivå, inom tre olika lagidrotter (fotboll, handboll och innebandy).

Resultaten visar att spelare främst ser tränarens kunskap och auktoritetsposition som anledning till att ställa upp på det tränaren vill. Vidare att olika egenskaper hos spelarna påverkar vilken eller vilka maktbaser de tillskriver tränaren. Maktbaserna var även starkt relaterade till tränarskapseffektivitet, så som definierat i undersökningen. På ett övergripande plan kan resultaten sägas visa att det inte bara är vad spelarna gör under träningar, utan även varför de gör det, som förefaller vara av betydelse för att uppnå en miljö där spelare utvecklas och trivs.

Pärs huvudhandledare har varit professor Göran Patriksson; bihandledare har varit lektor Konstantin Kougioumtzis.

Fakultetsopponent på avhandlingen är professor Urban Johnson, Högskolan i Halmstad, och i betygsnämnden sitter professor Jonny Hjelm, Umeå universitet, docent Karin Redelius, GIH, och professor Berner Lindström, Göteborgs universitet.

Avhandlingsarbetet har finansierats av Centrum för Idrottsforskning (CIF).

Avhandlingen finns i fulltext på http://hdl.handle.net/2077/36884  fr o m den 17/10.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.