Lediga jobb | Doktorand i socialt arbete/sociologi/idrottsvetenskap, till Linnéuniversitetet, Kalmar. Ansök senast den 10 maj 2022

Diarienummer: 2022/359-2.2.1
När Christchurch-mannen Clynton Inns diagnostiserades med avancerad prostatacancer i februari 2016, var att bara ta sig igenom behandlingsregimen hans främsta prioritet. Trettiosju strålbehandlingar som administrerades inom en kort tvåmånadersperiod gav honom en rad obehagliga biverkningar, inklusive kraftigt minskade energinivåer. Det var inte förrän Clynton, 73, upptäckte en ny gruppträningsklass för prostatacancerpatienter på St George’s Cancer Care – The Glasson Center som hans livskvalitet började återvända.

VVälkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Forskarutbildningen inom socialt arbete, sociologi och idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet finns vid fakulteten för samhällsvetenskap som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Här finns ungefär 400 anställda och cirka 3500 studenter i Växjö och Kalmar

Denna doktorandtjänst är knuten till ett forskningsprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse och är ett samarbete mellan projektet och nämnda forskarutbildningsämnen. Doktoranden han antas i Socialt arbete, sociologi eller idrottsvetenskap.

Anställningsform

Anställningen som doktorand är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap 7 § och omfattar heltid, med placering vid Institutionen för Idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, campus Kalmar. För doktorandanställning gäller institutionstjänstgöring med högst 20 procent.

Tillträde 2022-09-01, eller när det är möjligt

Placeringsort tillsvidare: Kalmar

Arbetsbeskrivning

Forskarutbildningen i möjliga ämnen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställts som doktorand ska ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Doktoranden kommer att anställas inom ramen för ett forskningsprojekt som är finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. Projektet är titulerat ”Mäns akilleshäl – en fenomenologisk och sociologisk studie av prostataproblem och maskulinitet”, se här.

Projektet handlar om hur män (65 år och äldre) förstår och beskriver hur det är att leva med prostatacancer, och hur identitet, hälsa och välbefinnande påverkas av sjukdomen och dess behandling. Projektet fokuserar både fenomenologiska aspekter av prostatacancer – hur mäns självbild, livsstil och känsla av maskulinitet och kroppslighet påverkas över tid – och sociologiska aspekter – som rör hur maskulinitet förhandlas i sociala situationer/relationer. Doktoranden förväntas besvara delar av projektets frågeställningar, men kommer också få möjlighet att vidareutveckla projektidén i önskad riktning, genom fördjupade studier av till exempel hur sjukdomen påverkar familjelivet, förutsättningarna för jämställd hälsa och vård, hur sjukdom och behandling kan förstås i relation till klass och etnicitet med mera.

Som doktorand kommer du att ingå i en forskargrupp placerad på den idrottsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Doktoranden antas således i något av ämnena sociologi, socialt arbete eller idrottsvetenskap men tjänsten är placerad på den idrottsvetenskapliga institutionen, campus Kalmar. Doktoranden kommer också att ingå i en doktorandgemenskap i det ämne i vilken denne antas, och delar av forskarutbildningen (kurser, seminarier) kan komma att genomföras i Växjö.

Då tjänsten är knuten till ett projekt, ombeds den sökande att kontakta Jesper Andreasson, projektledare, för information om det övergripande projektet och för en diskussion kring en tänkt avhandlingsplan.

Mer information om forskarutbildning i sociologi, socialt arbete och idrottsvetenskap finns att läsa här:

   • https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/sociologi
   • https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/socialt-arbete/
   • https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/idrottsvetenskap/

Mer information om den idrottsvetenskapliga institutionen finns att läsa här.

Behörighet

Grundläggande behörighet för forskarutbildning har den som

   • Avlagt examen på avancerad nivå,
   • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
   • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom eller utom landet.

Särskild behörighet

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå se respektive ämnes allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå, se här.

Övriga bedömningsgrunder

   • Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.
   • Den vetenskapliga skickligheten ska vara dokumenterad vid ansökan.
   • Stor vikt kommer att läggas vid doktorandens förmåga att bidra till det aktuella projektets frågeställningar och projektgruppens gemensamma arbete.
   • Vikt kommer att läggas vid doktorandens förmåga att bidra till en aktiv doktorandmiljö.

Bedömnings- och urvalskriterier

Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i respektive ämnes Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå, se här.

Avvägning mellan bedömningsgrunder

   1. Förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå
   2. Den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i inskickade arbeten
   3. Avhandlingsplan.
   4. Förmåga att samverka och att bidra till en god doktorandmiljö

Övrigt

Du ansöker om anställning via Linnéuniversitetets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Följande handlingar ska bifogas ansökan

   1. Fullständigt CV med person- och kontaktuppgifter samt förslag till två referenspersoner.
   2. Styrkt meritförteckning som visar behörighet till forskarutbildning.
   3. Avsiktsförklaring med förslag till avhandlingsprojekt, 4-5 sidor.
    Denna ska innehålla en presentation av ditt avhandlingsprojekt; du ska beskriva hur din forskning skulle kunna genomföras och hur du vill ta dig an och utveckla projektet teoretiskt och analytiskt. Vi vill även att du visar hur ditt projekt kan kopplas till dina tidigare studier eller arbete. Projektledaren välkomnar en dialog kring avhandlingsplanen innan ansökan skickas in.
   4. Uppsatser på avancerad nivå
   5. Övriga vetenskapliga meriter exempelvis publicerade rapporter eller artiklar.

Kontaktpersoner

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.


Registrera din ansökan via knappen “Ansök” längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Kontakta gärna projektledaren Jesper Andreasson för att diskutera upplägget av avhandlingsplanen. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer (se sidans topp). Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.