Ledig plats | Doktorand i idrottsvetenskap, med inriktning mot skolämnet idrott och hälsa, till Göteborgs universitet. Sök senast den 17 november 2020

Medlen till denna doktorandutlysning kommer från den strategiska satsningen som utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgsuniversitet har erhållit och fastställt. Anslagen avser att stimulera fakultetens forskningsmiljöer och skapa möjligheter för en ny generation forskare att kliva fram.

Institutionen för Kost och Idrottsvetenskap (IKI) ledigförklarar härmed en heltidsanställning som doktorand med antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet Idrottsvetenskap.

Forskningen vid (IKI) karaktäriseras av en tydlig utbildningsanknytning, mångvetenskapliga samarbeten och nära kontakt med omvärlden. Den huvudsakliga inriktningen för institutionens forskning är att utveckla och förmedla vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande idrott, fysisk aktivitet och mat. IKI har två forskarutbildningsämnen Kostvetenskap och Idrottsvetenskap.

Denna utlysning riktas specifikt mot skolämnet idrott och hälsa. Det finns stora förväntningarna på vad ämnet ska bidra med på individ- och samhällsnivå. Befintlig forskning har präglats av dels ett naturvetenskapligt/medicinskt perspektiv där ämnets innehåll och möjlighet till fysisk aktivitet har studerats, dels ett sociokulturellt där lärprocesser och likvärdighetsfrågor har varit i fokus. De olika perspektiven har medfört en spänning där den framtagna kunskapen inte har integrerats utifrån ett mer holistiskt synsätt. Konsekvenserna av detta är att styrdokument och undervisningspraktiker har haft svårt att häkta i varandra. Skolämnets fler- och tvärvetenskapliga ämnesinnehåll, och bristen på en integrativ kunskap, gör att det finns anledning att ta forskningen ett steg vidare för att med ny och fördjupad kunskap utveckla ämnets såväl inriktning som innehåll och undervisningspraktiker.

Inriktningen på utlysningen med fokus på skolämnet idrott och hälsa kommer att ta utgångspunkt i Agenda 2030. Av Agenda 2030:s mål är det framförallt Hållbar hälsa, Hållbar miljö samt Hållbar jämställdhet som är i fokus för utlysningen.

Vi söker dig som vill utbilda dig på forskarnivå i Idrottsvetenskap med fokus på ämnesdidaktisk forskning inom skolämnet idrott och hälsa. Nedan anges exempel på ämnesdidaktiska forskningsfrågor som satsningen avser att uppmärksamma:

   • på vilket sätt framträder perspektiv och ämneskunskap kring hållbar hälsa, idrott/fysisk aktivitet, miljö och jämställdhet i ämneslärarnas undervisningspraktiker och syn på kunskap och lärprocesser?
   • vad uppfattar eleverna att de lär sig i undervisningen avseende hållbar hälsa, idrott/fysisk aktivitet, miljö och jämställdhet och hur omsätter de dessa kunskaper?
   • vilka pedagogiska och didaktiska överväganden framträder som särskilt viktiga att etablera inom ramen för idrott och hälsas undervisningspraktiker med målet att stärka integreringen av de övergripande perspektiven hållbar hälsa, miljö och jämställdhet?

För ytterligare information om Institutionen för kost- och idrottsvetenskap: http://www.iki.gu.se

Arbetsuppgifter

Anställning som doktorand avser utbildning på forskarnivå motsvarande fyra års heltidstjänstgöring. Institutionens studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap finns att läsa på https://www.gu.se/larande-ledarskap-halsa/idrottsvetenskap. Eventuellt kan undervisning eller andra arbetsuppgifter inom innehavarens kompetensområde ingå i anställningen upp till 20 % av heltidstjänstgöring. Anställningen förlängs i sådant fall med motsvarande tid så att den totala utbildningstiden motsvarar fyra år.

Behörighet

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet Idrottsvetenskap är den som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet, samt i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i ämnet idrottsvetenskap eller i annat ämne med betydelse för Idrottsvetenskapligverksamhet, varav 15 högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Meriterande är visad ämnesdidaktisk erfarenhet inom ämnet idrott och hälsa, självständighet, samarbetsförmåga och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning kommer avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt i vilken utsträckning som den sökandes intresseområde ligger inom den angivna inriktningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Doktorandanställningen tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande delar:

   1. Personligt brev där du beskriver dig själv samt motiverar varför du är intresserad av doktorandtjänsten. Ange även aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner som känner till dina prestationer väl t.ex. tidigare arbetsgivare, handledare eller lärare inom idrottsvetenskap eller motsvarande. Eventuell medfinansiering bör redovisas.
   2. Meritförteckning som inkluderar avklarade utbildningar och universitetskurser samt anställningar. Bifoga även vidimerade kopior på examensbevis och bevis på särskild behörighet.
   3. Kopior av examensarbete/uppsats och eventuella publikationer eller manuskript.
   4. Förslag på projektplan för hur du skulle vilja gå tillväga för att utveckla ämnesdidaktisk forskning inom skolämnet idrott och hälsa. (Se ovan föreslagen inriktning på utlysningen).
   5. Projektplanen (1-4 sidor) ska skrivas på engelska och innehålla följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Material och metod, Tidsplan, Betydelse (t.ex. förslag på redovisning av resultat samt förväntad tillämpning) samt Referenser
   6. Övriga handlingar som önskas åberopas

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier från tillträdesdag.
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
Tillträde: 2021-01-01
Diarienummer: PAR 2020/1148
Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Närmare upplysningar lämnas av Studierektor för utbildning på forskarnivå Anders Raustorp, tel. 0708-118706, e-post: anders.raustorp@gu.se samt av professor Suzanne Lundvall tel +46(0)733 686887: suzanne.lundvall@gu.se.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-11-17. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 A N S Ö K  

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.