Kenneth Aggerholm disputerar: Elite-Bildung. An Existential-Phenomenological Study of Talents Developing in Football

kenneth-aggerholmKenneth Aggerholm forsvarer fredag den 22. marts 2013 kl. 14.00 sin ph.d.-afhandling med titlen:

Elite-Bildung. An Existential-Phenomenological Study of Talents Developing in Football.

Bedømmere:

  • Peter Musaeus, Lektor, Center for Medicinsk Uddannelsen, Aarhus Universitet  (Formand for bedømmelsesudvalget)
  • Arno Müller, Jun.-Professor. Dr., Universität Leipzig, Tyskland
  • Gunnar Breivik, Professor, Norges Idrettshøgskole, Norge

Efter forsvaret er Sektion for Idræt vært ved en reception.


Dansk pressrelease:

Kreative veje til eliten – når talentudvikling bliver et spørgsmål om dannelse 

Hvorfor formår nogle talenter at hæve sig op til noget særligt og blive exceptionelle udøvere i elitesport, mens andre ikke magter at realisere deres potentiale?

I løbet af sit ph.d.-studium har Kenneth Aggerholm studeret nogle af de bedste unge fodboldspillere i Danmark for at finde svar på hvad der driver dem fremad i deres udvikling. Ved at tage afsæt i konkrete situationer fra spillernes praksis giver forskningsprojektet  bud på hvordan fænomener som spørgsmål, udtryk, humor og gentagelse spiller en betydningsfuld rolle i talenternes udvikling. Dette har bidraget til en eksistentiel afklaring af udvikling og præstation i fodboldens verden, hvilket gør det muligt at stille skarpt på nye meningsfulde dimensioner ved talenternes stadige stræben mod bedre præstationer.

Resultatet af Kenneth Aggerholms forskning sammenfattes i et begreb om elite-dannelse, der giver en ny forståelse af udvikling i en præstations- og perfektionskultur.  Dette kan udgøre et værdifuldt supplement til eksisterende tilgange til talentudvikling i elitesport og har desuden relevans for udvikling af talenter inden for andre områder, som fx kunsten, forskningen og erhvervslivet.


 

Dansk abstract:

Denne afhandling undersøger talenters udvikling i elitefodbold. Som et alternativ til den instrumentelle rationalitet, som præger mange tilgange til udvikling indenfor sport, vil den diskutere et udviklingsperspektiv  der bygger på begrebet dannelse (Bildung). Relevansen af dette i en elitesports kontekst undersøges med fokus på hvilken rolle kreativitet spiller i udviklingsprocessen.  Med afsæt i dette udforsker afhandlingen hvordan talenter kan søge ny og relevant mening i deres spil, som kan stimulere processen hvori de bliver til en elitespiller, hvilket vil blive analyseret som elite-dannelse.

Den teoretiske ramme for afhandlingen er funderet i eksistentiel fænomenologi, hvilket vil blive benyttet til at udforske fænomener i spillernes livsverdener og se nærmere på hvordan disse kan bidrage positivt i talenters stræben hen mod at blive til en elitespiller. De empiriske data der indgår i analysen er indhentet gennem kvalitative studier, der både har involveret observation og interviews med et udsnit af de bedste ungdomsspillere  i Danmark.

Afhandlingen vil bidrage med ny viden indenfor sportsfilosofi ved at fremsætte et eksistentiel- fænomenologisk rammeværk, som kan benyttes til at undersøge talenter der udvikler sig indenfor fodbold. Dette har praktisk relevans og som et resultat af analysen vil afhandlingen foreslå fire eksemplariske fænomener, der indgår i spilleres elite-dannelse. Disse er 1) spørgsmål, 2) udtryk, 3) humor og 4) gentagelse. Gennem analysen af disse fænomener i ungdomsfodbold  vil jeg undersøge hvordan de kan give ny mening til spillet, bidrage til at fremme udvikling og dermed give indhold til et begreb om elite-dannelse.

Det konkluderes at dette udviklingsperspektiv  og den eksistentiel-fænomenologiske analyse af det i denne afhandling kan udgøre et værdifuldt alternativ og supplement til eksisterende tilgange til talentudvikling, da det kvalificerer forståelsen af hvad der allerede foregår i praksis og inviterer til at betænke den mulige værdi af grundlæggende eksistentielle aspekter, der er en del af at være et talent og blive til en elitespiller.


Engelsk abstract:

This dissertation investigates talents developing in elite football. As an alternative to the instrumental rationality that guides many approaches to development in sport, it will discuss a development perspective derived from the concept of Bildung. The relevance of this in the context of elite sport is investigated, with a focus on the role of creativity in the process of development. Through this approach the dissertation sets out to explore how talents can seek new and relevant meanings in performance to stimulate their process of becoming an elite player, which will be analysed as elite-Bildung.

The theoretical framework of the dissertation is rooted in existential phenomenology, which is used to explore phenomena in the life-worlds of players and how these can contribute positively in the striving of talents to become an elite player. The empirical data for the analysis is collected through qualitative studies involving both observation of and interviews with a sample of the best young players in Denmark.

The dissertation will contribute to the body of knowledge in sport philosophy by providing an existential-phenomenological framework that can be of use for the study of talent development in football. This has practical relevance, and an outcome of the analysis is the suggestion of four exemplary phenomena in the elite-Bildung of players. These are 1) question, 2) expression, 3) humour and 4) repetition. Through the analyses of these phenomena in the context of youth football, I investigate how they can give new meaning to performance, contribute to facilitate development and thereby provide content for a concept of elite-Bildung.

It is concluded that this perspective on development and the existential-phenomenological analysis of it in this dissertation can provide a valuable alternative and a supplement to existing approaches to talent development, as it qualifies our understanding of what already goes on in practice and invites to consider the potential value of fundamental existential aspects that are part of being a talent and becoming an elite player.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.