Genusrelationer i samtränad fotboll: Gränser och utmaningar i ett Idrottslyftsprojekt

uk-flagIn English

Karin Grahn
Göteborgs universitet


Abstract

Idrottslyftet är en statligt initierad satsning som syftar till att fler barn och ungdomar ska röra på sig och att de ska vara aktiva längre upp i åldrarna. Ett sätt att uppnå detta mål är att skola och förening samverkar för att erbjuda barn idrottsaktiviteter på skoltid. Det är inom ramen för sådan skolsamverkan som detta forskningsprojekt har bedrivits. I projektet tränade flickor och pojkar fotboll tillsammans. Syftet med studien var att analysera hur genusrelationer skapas, upprätthålls eller utmanas genom de praktiker som barnen deltar i inom ramen för ett Idrottslyftsprojekt i fotboll. En etnografisk fallstudie genomfördes i två klasser (åk. 5 och 6) i en svensk grundskola. Resultatet bygger på observationer av interaktioner mellan tränare och barn samt mellan barnen och har analyserats med kritisk diskursanalys och genusteori. Huvudfokus i analysen har varit hur genusrelationer skapas genom språket. Resultatet visar att barnen är aktiva i att både skapa och utmana gränser mellan flickor och pojkar/flickigt och pojkigt. Samtidigt visar resultatet att lektionens organisering samt tränarens agerande och icke-agerande har betydelse för de genusrelationer som skapas. För att möjliggöra jämställdhet inom denna typ av idrottsprojekt så bör tränare medvetandegöras om hur deras agerande kan påverka barnen som de tränar. Tränare behöver också bli varse barnens eget gränsarbete och hur detta kan påverka relationer mellan flickor och pojkar.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 8 2017


Om författaren

KARIN GRAHN är universitetslektor i idrottsvetenskap vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet. Karin arbetar främst inom Sports Coaching-programmet med undervisning om sociologiska och pedagogiska perspektiv på idrott och tränarskap.  Forskningen behandlar främst ungdomsidrotten ur ett genusperspektiv. Tidigare forskning har analyserat tränarutbildningens utbildningsmaterial, genusrelationer inom samtränad idrott, samt kroppsideal hos tävlingsaktiva ungdomar. Även hållbart tränarskap inom ungdomsidrotten är ett forskningsområde av intresse. Karins forskning har främst utgått från diskusranalys och hon arbetar med olika typer av kvalitativa metoder.


Läs mer på idrottsforum.org om…


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.