Førsteamanuensis/ førstelektor i idrettsvitenskap innen organisasjon, ledelse og læring til Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Telemark (HiT) har omlag 6900 studenter og 650 tilsatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter og har undervisnings- og FoU-virksomhet i Bø, Notodden, Porsgrunn, Rauland og Drammen. Fellesadministrasjonen er plassert i Porsgrunn. Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold er inne i en prosess med en mulig fremtidig fusjon. Vårt mål er å bli en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innenfor våre satsningsområder og vi har en ambisjon om å være et attraktivt studie- og arbeidssted som samvirker aktivt med regionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Søknadsfrist 29.06.2015


Flyfoto over Høgskoleområdet i Bø.
Flyfoto over Høgskoleområdet i Bø.

Ved Fakultet for allmennvitenskapelige fag i Bø er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i idrettsvitenskap innen organisasjon, ledelse og læring fra 1.9.2015, eller senere etter avtale.

Fakultetet teller for tiden ca. 130 medarbeidere. Stillingen er knyttet til Institutt for idretts- og friluftslivsfag, og instituttet har tilbud om grunn-, påbyggings-, bachelor- og masterstudier innen idrett, kroppsøving og friluftsliv. Til instituttet er det knyttet 20 stillinger og cirka 450 studenter.

Stillingen ligger i hovedsak til studiene i idrettsvitenskap ved instituttet, men er tenkt som en stilling som også skal bidra til å utvikle og undervise i emner på tvers av studiene på instituttet og mellom instituttene ved fakultetet. Innen det idrettsvitenskaplige felt har instituttet i dag bachelorstudium i idrettsvitenskap som omfatter fordypningene idrettsadministrasjon og ledelse, trenerrollen og fysisk aktivitet og helse. I tillegg har instituttet mastergradsstudium i kroppsøving, idrett og friluftsliv, og bidrar på doktorgradsstudiet i kultur. Nærmeste leder er instituttleder. Arbeidssted er p.t. Bø.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Den som blir tilsatt vil få ansvar for og undervisning i temaer knyttet til organisasjon, ledelse og læring innen idretten. Stillingen vil bli tillagt undervisning og veiledning på mastergrads- og bachelorstudiene. Det kan også være aktuelt med noe undervisning og veiledning på doktorgradsstudiet i kultur. Ansvar for studieledelse kan også bli lagt til stillingen. Det er derfor ønskelig med en viss erfaring på dette område. Undervisning på engelsk må påregnes.

Stillingen kan også bli tillagt arbeids- og undervisningsoppgaver ved studier som andre institutter har ansvaret for, og også deltakelse i samarbeidsoppgaver på tvers av institutter og fakulteter ved høgskolen.

Stillingsinnehaveren må påta seg administrative oppgaver som hører til arbeidsplikten for samtlige ansatte.

Høgskolen har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor være forberedt på å kunne bli pålagt å gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Det pågår et løpende omstillingsarbeid som kan få innvirkning på stillingens innhold, ansvar- og arbeidsområder.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha relevant doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen organisasjon, ledelse og læring innen idretten. Det er vesentlig at søkeren i sin fagbakgrunn har koblinger til de ulike fagene som inngår i vårt studietilbud, spesielt innenfor; ledelsesstrategier, organisasjon/organisasjonskultur, arrangements- og prosjektledelse, mål- og strategiprosesser, teamarbeid. Det vil bli lagt særlig vekt på om søker kan undervise i emnene, både i praksis og teori.

På institutt for idrett og friluftslivsfag er vi svært opptatt av kunne tilby god undervisning og veiledning. Det vil bli lagt stor vekt på erfaring i og evne til å undervise og veilede studenter.

Vi ønsker at den som får stillingen skal drive dette feltet framover, både med tanke på forskning og undervisning. Det å kunne lede og initiere forskningsprosjekter vektlegges også i stillingen. Det vil videre bli tatt hensyn til miljøskapende evne, personlig egnethet og samarbeidsevner med sikte på å skape et godt læringsmiljø innenfor våre fagområder.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Det forutsettes pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk og minst 1 års undervisningserfaring. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år.

Undervisningsspråket er på norsk og engelsk, og den tilsatte må kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk) samt engelsk.

Lønn

Stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198) lønnes i LR 24, alternativ 1–8, lønnstrinn 57–72, som utgjør 483 700–640 700 pr. år. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for faglige stillinger ved Høgskolen i Telemark. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Instituttet har få kvinner tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Interesserte kan få nærmere opplysninger om stillingen og orientering om undervisnings-/ forskningsoppgaver ved Høgskolen i Telemark ved å henvende seg til instituttleder Annette Bischoff, tlf. 35 95 27 87 eller Liv Hemmestad, 35 95 27 85.

Slik søker du

Høgskolen i Telemark benytter seg av elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkerne om å registrere søknaden sin elektronisk ved å klikke på lenken «Søk stillingen».

CV, vitnemål, attester og publikasjoner – inntil 10 vitenskapelige arbeider – må ettersendes i 4 komplette sett (papirformat) innen en uke etter søknadsfristen. Søkerne er selv ansvarlig for at de innsendte kopiene er komplette. Søknadspapirene vil bli returnert når saken er avsluttet. Papirene sendes til Høgskolen i Telemark, Fakultet for allmennvitenskapelige fag, Hallvard Eikas plass, Gullbringvegen 36, 3800 Bø i Telemark.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.