Sport Open utvecklar en bärkraftig och hållbar metodik för hur idrottsföreningar med framgång kan möta nyanlända

Mikaela Färnqvist
Sport Open & Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


mikaela-farnqvistSport Open är ett samarbete mellan forskare vid Malmö högskola och Skåneidrotten med syfte att utveckla en hållbar metod för hur idrottsföreningar med framgång kan möta nyanlända. Projektets målsättning är att verka för minskat utanförskap i samhället via frivilligt organiserad idrott.

Projektet skapades hösten 2015 som en reaktion på den europeiska flyktingkrisen och med ambitionen att stödja idrottsrörelsen att genomföra regeringens särskilda integrationssatsning. Det fanns vid denna tidpunkt, och finns fortfarande, ett behov av kunskap för ökad förståelse av nyanländas situation. Projektet har finansierats av VINNOVA, Malmö Högskola och Skåneidrotten.

Metoden har utvecklats genom kartläggning och analys av idrottsföreningars erfarenheter vid genomförda eller pågående integrationsprojekt under 2015-2016, samt genom utbildnings- och nätverksträffar mellan olika aktörer. Kunskapsinsamlingen har i stor utsträckning genomförts i samarbete med utbildningsprogram vid Malmö högskola. Analys och skapande av metoden har därefter genomförts under ledning av forskare i idrottsvetenskap (IDV) respektive Internationell migration och etniska relationer (IMER).

En viktig lärdom av projektet Sport Open är att samverkan mellan aktörer är en viktig framgångsfaktor för integrationsinsatser i föreningslivet. Det handlar både om samarbeten inom föreningarna och genom att skapa nätverk mellan idrottsföreningar, kommuner och andra frivilligorganisationer. Den metod vi utvecklar är därmed inte enbart en samling råd och rekommendationer för att genomföra framgångsrika integrationsprojekt, utan metoden inkluderar även en mötesplats där olika aktörer kan utbyta erfarenheter och information samt utveckla nya samarbeten.

Förutom den faktiska metoden har Sport Open även resulterat i nya examensarbeten (som finns att läsa via hemsidan), mer än 110 aktiva medlemmar i en grupp på facebook (mix av idrottsföreningar, kommunföreträdare, forskare och studenter), stort medialt intresse och medverkan på ett antal olika mötesplatser och konferenser (t ex Innocarnival Skåne, The Bridge, Almedalsveckan).

sport-open-logga

Vi bedömer att den metod vi utvecklat har goda förutsättningar att hjälpa idrottsföreningar att skapa mångfalds- och inkluderingsinsatser som är långsiktigt hållbara. Vårt samarbete med Skåneidrotten (regionalt) och Riksidrottsförbunden (nationellt) ger också goda förutsättningar för att metoden kan spridas på bred front inom idrottsrörelsen och att värdet av projektet kan leva vidare efter projekttidens slut. Till detta kommer att projektets arbetssätt – ett samarbete mellan akademi och idrottsrörelsen med utgångspunkt att jobba enligt den innovationsprocess projektet identifierat och testat – även kan appliceras på andra samhällsutmaningar exempelvis att främja jämlik hälsa. Hur detta ska organiseras eller finansieras i framtiden är något projektet jobbar vidare med.

Sammanfattningsvis kan vi säga att Sport Open ägnat mycket tid åt att samla in information om de många aktiviteter som genomförts av idrottsklubbar i södra Sverige under 2015-2016. Projektet har ofta imponerats av föreningarnas engagemang och uppfinningsrikedom – men också identifierat utmaningar och problem. Våra råd och slutsatser lanseras i dagarna på hemsidan www.sportopen.se

Sammanfattningsvis är vårt råd till idrottsföreningar som vill möta nyanlända därför mycket enkelt: krångla inte till det. Fortsätt med er vanliga idrottsverksamhet – men lägg kraft på inkludering, det vill säga att alla ska vara lika välkomna, oavsett bakgrund, erfarenhet eller förutsättningar. På ett idrottspolitiskt plan blir poängen att vi alla måste bli bättre på att se och uppskatta samhällsnyttan i en idrottsförenings vanliga verksamhet – under förutsättning att verksamheten är lika öppen och tillgänglig för alla.

Är du nyfiken och vill veta mer? Besök gärna www.sportopen.se och gilla Sport Open på facebook.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.