Doktorand i rättsvetenskap med inriktning mot idrottsjuridik till Umeå universitet. Ansök senast den 15 mars 2020

Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande drygt sextio anställda. Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet och ett stort antal fristående kurser samt medverkar i ett flertal andra utbildningsprogram. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida https://www.umu.se/juridiska-institutionen/.

Photo by Sergio Pedemonte on Unsplash

Juridiska institutionen ledigförklarar härmed en anställning som doktorand på heltid, för forskarutbildning i rättsvetenskap, inom ramen för forskningsprojektet ”Rättsliga ramar för idrottsliga lösningar på kommersialiseringens utmaningar”. Tillträde 1 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Den som är anställd som doktorand kan delta även i grundutbildningsverksamhet eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen som doktorand i motsvarande grad, så att fyra års heltidsstudier inom utbildningen på forskarnivå är garanterad. Om innehållet i forskarutbildning i rättsvetenskap, se den allmänna studieplanen: här

Du kan läsa mer om vad det innebär att vara doktorand på Umeå universitets hemsida: här

Anställningen utlyses i samarbete med Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation vid Umeå universitet (Företagsforskarkolan) samt Riksidrottsförbundet (RF). I utbildningen ingår deltagande i kurser vid Företagsforskarskolan (se här) samt tre månader praktik vid RF.

Om projektet

Forskningsprojektets övergripande syfte är att klarlägga de rättsliga förutsättningar inom vilka svensk idrott kan möta kommersialiseringens utmaningar. Projektet ska identifiera på vilka sätt idrottens kommersialisering utmanar idrottsrörelsen mål och värden samt identifiera rättsligt acceptabla åtgärder som kan möta dessa utmaningar. I den mån det kan motiveras kan projektet avgränsas till vissa rättsområden eller idrotter. Projektet ska resultera i såväl ett vetenskapligt bidrag som konkreta förslag till gagn för idrottsrörelsen.

För ytterligare information om forskningsprojektet, kontakta projektledaren Johan Lindholm, 090-786 56 03, johan.lindholm@umu.se.

Behörighetskrav och bedömningskriterier

Grundläggande behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap krävs att den sökande har genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Ansökan kan kompletteras med examensbevis efter sista ansökningsdag.

Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne. Även den som före den 1 juli 2007 har en högskoleutbildning om 120 poäng (motsvarande 180 högskolepoäng) samt uppfyller den särskilda behörigheten anses ha behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Behöriga sökande bedöms utifrån förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Denna bedömning baseras dels på sökandens allmänna kompetens utifrån utbildningsbakgrund, kvaliteten i självständiga arbeten och andra relevanta meriter, dels på utbildning, erfarenheter och andra relevant meriter av betydelse för genomförande av det aktuella forskningsprojektet.

Vid tillsättning av den aktuella tjänsten är praktiskt erfarenhet av idrottsjuridiskt arbete särskilt meriterande.

Ansökan

Ansökan ska bestå av

   • en kortfattad beskrivning av varför du är intresserad av befattningen,
   • en forskningsplan (ytterligare information om vad en forskningsplan bör innehålla finns här),
   • CV/meritförteckning,
   • kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner,
   • betygsutdrag från högskolestudier,
   • examensarbete samt eventuella andra publikationer som du vill åberopa.

Närmare upplysningar om doktorandanställning och utbildningens uppläggning lämnas av forskarutbildningsansvarig Markus Naarttijärvi, 090-786 59 09, markus.naarttijarvi@umu.se.

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar.
Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Du ansöker via e-rekryteringssystemet Varbi och ansökan ska vara inkommen senast 15 mars 2020.

Välkommen med din ansökan! Gå till den officiella utlysningssidan och sök tjänsten.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.