Doktorand i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet, i samarbete med Malmö högskola

bright-ideaÄmnesområde för befattningen

Linnéuniversitetet i samarbete med Malmö Högskola söker en forskarstuderande till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap fram till licentiatexamen. Arbetet ska utföras inom ramen för projektet ”Socialt entreprenörskap inom idrotten”, finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. Det övergripande syftet för projektet är att studera socialt entreprenörskap med idrotten som medel och där målet är social utveckling och en levande landsbygd. Den forskarstuderande ska inom ramen för projektet under ledning av forskare vid Linnéuniversitetet och Malmö högskola bedriva forskning och utbildning fram till licentiatexamen.

Utbildningen

Antagningen, som görs till forskarutbildningen i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola, avser utbildning på forskarnivå som avslutas med licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Innehållet och uppläggningen framgår av den allmänna studieplanen i ämnet, vid Malmö högskola.

Arbetsbeskrivning

Anställningen utgörs av en doktorandanställning vid Linnéuniversitet. Den forskarstuderande förväntas tillsammans med forskare inom projektet ”Socialt entreprenörskap inom idrotten” planera och genomföra forskningsinsatser inom Smålandsregionen samt delta i den dagliga verksamheten vid Linnéuniversitetet, och särskilt i forskargruppens möten och seminarier. Den forskarstuderande förväntas också följa forskarutbildningen i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola och delta i de seminarier som anordnas för doktorander.

Behörighetskrav

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs dels grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen 7 kap.39 §, (1993:100), dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 1) avlagt en examen på avancerad nivå 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Vid antagning bedöms den sökandes möjligheter att framgångsrikt genomföra utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora. Denna bedömning grundar sig på följande:

 • den sökandes vetenskapliga kompetens, med inriktning mot samhällsvetenskap/humaniora, så som den framgår av skriftliga arbeten, särskilt utifrån kvalitet på uppsatser på grundnivå och avancerad nivå och andra vetenskapliga arbeten
 • erfarenhet av och intresse för utvecklings- och forskningsarbete inom idrotten, eller motsvarande
 • professionsutbildning och yrkeslivserfarenhet inom idrottsområdet
 • god förmåga att kommunicera i tal och skrift
 • god samarbetsförmåga

Urval bland de sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.

Ekonomi

Anställningen finansieras av forskningsprojektet ”Socialt entreprenörskap inom idrotten”, vid Linnéuniversitetet. Anställningen och studierna är på heltid under två år.

Ansökan ska innehålla följande handlingar

 1. Introduktionsbrev
 2. CV
 3. Forskningsplan
 4. Betyg och intyg som åberopas (ex. examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 5. Uppsatser på C- och D-nivå alt. självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå
 6. Övriga publikationer som åberopas

Placeringsorter

Växjö (gäller forskningsprojektet) och Malmö (gäller forskarutbildningen).

Ytterligare upplysningar lämnas av

Välkommen med din ansökan som du lämnar genom att gå in på annonsen på vår webplats http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb Längst ner i annonsen finns en knapp som heter “Ansök”. Märk ansökan med D nr PA 2014/441-2.2.1. Sista ansökningsdag är den 9 oktober 2014.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.