Ledig plats | Stipendiat i barne- og ungdomsfotball @ Universitetet i Sørøst-Norge | Søknadsfrist 2020-10-01

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2021 ledig stilling som stipendiat innenfor kulturstudier; idrett, barne- og undgomsfotballen.

Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Bø.

Ansettelse skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen, med mindre at aktuell søker helt opplagt vil kunne dekke relevante undervisningsoppgaver, og ansettelse vil i det tilfelle skje for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.
Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i kulturstudier innen tre måneder fra tiltredelse.

Om doktorgradsprosjektet

Fotball er den desidert største breddeidretten i Norge med mer enn 380.000 medlemmer. Og idealet om «idrett for alle» blir på mange måter realisert gjennom den store oppslutningen som fotball har blant barn og unge. På den andre siden hevder kritiske røster til den norske idrettsmodellen at man starter for sent med spesialisering og rangering, og de siste årene har det skjedd en tiltagende profesjonalisering – av mange kalt akademisering – av fotballen. En viktig drivkraft bak denne profesjonaliseringen, er den såkalte «Akademiklassifiseringen» som er et omfattende system for å heve standarden på toppklubbenes talentutviklingsarbeid. I tillegg til toppklubbenes akademiklassifiseringsarbeid har også Norges Fotballforbund (NFF) utarbeidet en «læreplan» gjeldende for all sone-, kretslags- og aldersbestemt landslagsaktivitet, «Landslagsskolen», som standardiserer kretsene sitt arbeid med talentutviklingen i alderen 12-16 år. Med andre ord har både toppklubber og kretssystemene iverksatt omfattende planer for å profesjonaliserer talentutviklingsarbeidet i Norge.

Et mål for forskningsprosjektet er å undersøke konsekvensene av den tydelige profesjonaliseringen som foregår i spillerutviklingen i norsk fotball. En profesjonalisering som utfordrer den norske idrettsmodellens verdigrunnlag. Konkret spør vi om:

   • akademisering av spillerutviklinga bidrar til en todeling av fotball-Norge. Et alternativ for de som vil satse, og et annet for de som vil ha fotball som en hobby.
   • akademiseringen bidrar til en sentralisering av spillerutviklinga i Norge, hvor toppklubbene henter såkalte talenter fra breddeklubbene allerede fra 12-13 års alderen.
   • akademiseringen bidrar til å øke tendensen til tidligere frafall og til å redusere antall klubber i Norge.
   • akademiseringen fører til en standardisering og likedanning av talentutviklingsarbeidet i Norge.

Norge henger forskningsmessig etter andre land innenfor tematikken «talentutvikling». Det vil derfor være av interesse å kontrastere funnene våre med studier gjort i andre land, som f.eks. Tyskland, England og Spania, men også til våre naboland Sverige, Danmark og Island. Spesielt vil våre resultater kunne kaste nytt lys over betydningen av tidlig/sein spesialisering, og implikasjonene av å kombinere satsing på fotball med satsing på ungdomsskole og videregående skole.

Søkerne bes om å formulere en kort prosjektbeskrivelse (5 sider), hvor mer presise og avgrensede problemstillinger, samt teoretiske og metodiske valg, blir presentert og begrunnet.

Den som ansettes i stipendiatstillingen skal søke om opptak til ph.d.-programmet i kulturstudier ved USN. Vi oppfordrer aktuelle søkere til å sette seg inn i den faglige innrettingen på ph.d.-programmet. Se også https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/kulturstudier/

Ansettelse skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen, med mindre at aktuell søker helt opplagt vil kunne dekke relevante undervisningsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning.

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskerstillinger. Kvalifikasjonskravet er at du har fullført hovedfag/mastergrad med en sterk faglig bakgrunn i idrett, sosiologi og/eller andre samfunnsvitenskapelig fag. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute og ha en vektet gjennomsnittskarakter på B eller bedre.

Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i Kulturstudier innen tre måender fra tiltredelse i stillingen.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper, og evne å jobbe som en del av et aktivt forskerteam. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og/eller engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

   • Spennende og utviklende fagmiljø.
   • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
   • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
   • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:
Professor Pål Augestad, epost/tlf: pal.augestad@usn.no / 95 52 64 92
Instituttleder Annette Bischoff, epost/tlf: annette.bischoff@usn.no / 97 17 72 03

For spørsmål om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Kristine Aa. Aasland, epost/tlf: kristine.a.aasland@usn.no / 35 02 65 89

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

   • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
   • hovedfags-/masteroppgaven
   • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
   • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
   • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

   SØK STILLINGEN   

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.