Kallelse till SVEBI:s årsmöte 2013, den 20 november 2013, klockan 17.00 i lokal 1504 på GIH i Stockholm

0
16

SVEBI:s medlemmar kallas härmed till föreningens årsmöte onsdagen den 20 november 2013, klockan 17.00 i lokal 1504 på GIH i Stockholm.


fencerDagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande
 7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av från styrelsen hänskjutet ärende angående medlemsavgifter för 2014
 10. Val av ordförande för 2013-2014
 11. Val av tre ledamöter 2013-2015
 12. Val av revisor jämte suppleant för 2013-2014
 13. Val av ordförande samt två ledamöter i valberedningen 2013-2014
 14. Under mötet väckta frågor
 15. Mötet avslutas

Varmt välkomna!

För SVEBI:s styrelse

Ann-Christin Sollerhed, Ordförande

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.