”Idrott åt alla” men anläggningar för vissa: En kvalitativ studie om kommunal idrottspolitik

uk-flagIn English

Michael Jestin
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Stockholm


Det verkar finnas en diskrepans mellan det syfte med idrottspolitiken som förespråkas på nationell nivå och hur kommunfullmäktige resonerar i sitt beslutsfattande. Tidigare forskning har visat att särintressen har inflytande över kommunal idrottspolitik och att såväl väljare som politiker överskattar elitidrottens ekonomiska fördelar för det lokala samhället, i relation till vad forskningen visat. Dessa två faktorer kan förklara varför kommunfullmäktige bortser från nationella idrottspolitiska värderingar och hela innebörden i det vedertagna konceptet ”idrott för alla”, som förväntas genomsyra den svenska idrottsrörelsen. Denna studie utforskar hur de nationella riktlinjerna för idrottspolitiken influerar svenska kommunfullmäktiges resonerande i beslutsfattandet vid byggandet av nya idrottsanläggningar. Den svenska idrottspolitiken specificeras i en proposition (Prop 2008/09:126) från regeringen tillsammans med Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten vill. I studien behandlas tre kommunfullmäktigebeslut för nybyggda kommunalt finansierade idrottsanläggningar via kvalitativa analysfrågor. Fairclough & Faircloughs modell för politiskt resonerande har sedan tillämpats på analysfrågornas svar med antagandet att varje kommunalpolitisk aktörs grundläggande mål är att maximera institutionell politisk makt, i enlighet med Stroms teori om politiskt partiagerande. Analysen visar att de idrottspolitiska värdegrunder som förespråkas på nationell nivå spelar en mindre roll i kommunstyrelsens beslutsfattande. Kommunens attraktionskraft gentemot utomstående, stimulering av ekonomin och marknaden samt de lokala idrottslagens framgångar är dominerande i beslutsprocessen. Kommunfullmäktiges resonemang vid beslutsfattande rörande alla tre idrottsanläggningarna går i samma riktning – en indikation på att detta kan vara en trend bland flera svenska kommuner.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


MICHAEL JESTIN har en politices kandidatexamen från Uppsala universitet och är för närvarande masterstudent vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Inriktningen på hans studier har varit samspelet mellan politiken och idrottsrörelsen, främst med fokus på skattefinansiering och socialt kapital. Tillsammans med sina studier arbetar den 28-årige Uppsalabon som idrottskonsulent med uppdrag för flertalet föreningar inom svensk volleyboll.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.