Ideellt arbete och föreningsdemokrati:
Det demokratiska ledarskapets krav och utmaningar i IF Stoor – en fallstudie

uk-flagIn English

Jonny Hjelm
Umeå universitet


Abstract

I denna fallstudie analyseras beslutsprocesserna i Idrottsföreningen Stoor 2011–2016. Föreningen är med sina ca 3 000 medlemmar en av de 800 största idrottsföreningarna i Sverige. Syftet är att ge kunskap om hur en stor idrottsförening ­– med många organisationsnivåer och relativt få medlemmar involverade i de formella beslutsorganen ­– fungerade som kollektiv beslutsorganisation. Var IF Stoor, som Sveriges politiker förväntade sig, en skola i demokrati? Analysen visar att IF Stoor hade två parallella beslutsprocesser. Å ena sidan fanns de formella beslutsorganen och dess stadgestyrda processer – som gav föreningen organisatorisk och ekonomisk stadga – å andra sidan fanns informella, rumsligt obestämda och praktiknära beslutsprocesser av mångskiftande karaktär. En stor del av föreningens omkring 150 ledare var involverade i dessa informella, deltagardemokratiska processer med deliberativa kvaliteter. Det här gäller inte minst sektionsordförandena som fungerade som organisatoriska ”noder”. IF Stoors medlemmar representerade i enlighet med Ahrne och Papakostas organisationsteori resurser, men inte primärt som betalande medlemmar eller som aktivistiska stödtrupper utan genom det idrottande och ideella arbete som kontinuerligt utfördes (inklusive informellt beslutsfattande). Sammantaget öppnade dessa produktionsvillkor för deltagardemokratiskt präglade diskussioner, förhandlingar och beslut om hur man – ledare, idrottsutövare och andra involverade – skulle gå tillväga. Fallstudiens resultat indikerar att demokratisfostrandet på föreningsnivå engagerade förhållandevis många medlemmar, om det informella beslutsprocesserna inkluderas i analyserna.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 9 2018


Om författaren

JONNY HJELM är professor i historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Han ingår också i nätverk och de institutionella sammanhang som är kopplade till Idrottshögskolan, Umeå universitet, som också är ett av Sveriges idrottsuniversitet. Hjelm har sedan slutet av 1980-talet arbetat med arbetslivs- och fackföreningshistoria. Under de senaste 15 åren har han också studerat damfotbollens historia samt den humanvetenskapliga idrottsforskningen i Sverige och deras kritik av ”tävlingsidrotten” ca 1970-2010. Han leder för närvarande forskningsprojektet ”Föreningsidrottens demokratifostran”. Det senaste åren har också ett nytt forskningsprojekt inletts: ”Fritänkare – prosekulära organisationer i Sverige 1880-2010”.


Läs mer på idrottsforum.org om…


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.