Doktorand i pedagogik, med inriktning mot idrottsvetenskap, till Linnéuniversitetet @ Kalmar. Call ends 2018-03-15

Diarienummer: 2018/12-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Forskarutbildningen inom pedagogik vid Linnéuniversitetet finns vid fakulteten för samhällsvetenskap som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Här finns ungefär 400 anställda och cirka 3500 studenter i Växjö och Kalmar.

Doktorandtjänsten är knuten till ett Forte-finansierat forskningsprojekt och är ett samarbete mellan institutionen för didaktik och lärares praktik och institutionen för idrottsvetenskap. Tjänsten med inriktning mot idrottsvetenskap är placerad vid institutionen för idrottsvetenskap. Den framgångsrike sökande antas i pedagogik

Anställningsform

Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningen är placerad vid institutionen för idrottsvetenskap men samarbetar i projektet med Institutionen för didaktik och lärares praktikvid Linnéuniversitetet.

Placeringsort tills vidare är Kalmar, och tjänsten tillträds 2018-09-01.

Arbetsbeskrivning

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Forskarutbildningen i pedagogik omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställts som doktorand ska ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Doktoranden kommer att anställas inom ramen för det Forte-finansierade forskningsprojektet Pumping up the ego. Biographical studies on young people’s doping trajectories, se projektbeskrivning. Projektet handlar om unga människors in- och utträde ur dopinganvändning och ska baseras på kvalitativa data och studier av internetmaterial. Doktoranden förväntas besvara delar av projektets frågeställningar och kommer ingå i en forskargrupp vid institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Doktoranden kommer också att ingå i en doktorandgemenskap i pedagogik, och delar av forskarutbildningen (kurser, seminarier) kan komma att genomföras i Växjö.

Då tjänsten är knuten till ett projekt, ombeds den sökande att kontakta Jesper Andreasson, projektledare, för information om det övergripande projektet.

Mer information om forskarutbildning i pedagogik finns att läsa här: https://lnu.se/globalassets/fsv/forskarutbildning/asp-pedagogik-2016-06-02.pdf

Mer information om den idrottsvetenskapliga institutionen finns att läsa här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-samhallsvetenskap/mot-fakulteten/idrottsvetenskap/.

Behörighet

Grundläggande behörighet för forskarutbildning har den som

 • Avlagt examen på avancerad nivå,
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom eller utom landet.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik har den som:

 • utöver den grundläggande behörigheten, har särskild behörighet i ämnet i form av minst 90 hp i pedagogik eller i andra ämnen med nära anknytning till forskarutbildningsämnet. Motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt inom eller utom landet kan likställas.
 • Nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska i tal och i skrift.

Andra bedömningsgrunder

 • Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.
 • Den vetenskapliga skickligheten ska vara dokumenterad vid ansökan.
 • Vikt kommer att läggas vid doktorandens förmåga att bidra till en aktiv doktorandmiljö.
 • Stor vikt kommer att läggas vid doktorandens förmåga att bidra till det aktuella projektets frågeställningar och projektgruppens gemensamma arbete.

Bedömnings- och urvalskriterier

Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i respektive ämnes Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå se https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/

Avvägning mellan bedömningsgrunder

 1. Förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå
 2. Den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i inskickade arbeten
 3. Avhandlingsplan.
 4. Förmåga att samverka och att bidra till en god doktorandmiljö

Övrigt

Ansökan ska ha registrerats på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/ senast den 15 mars 2018

Följande handlingar ska bifogas ansökan

 1. Fullständigt CV med person- och kontaktuppgifter samt förslag till två referenspersoner.
 2. Styrkt meritförteckning som visar behörighet till forskarutbildning.
 3. Avsiktsförklaring med förslag till avhandlingsprojekt, tre-fyra sidor. Denna ska innehålla en presentation av ditt avhandlingsprojekt; du ska beskriva hur din forskning skulle kunna genomföras och hur du vill ta dig an projektet teoretiskt och analytiskt i relation till de övergripande frågeställningar som finns formulerade. Vi vill även att du visar hur ditt projekt kan kopplas till dina tidigare studier eller arbete
 4. Master eller magisteruppsats.
 5. Övriga vetenskapliga meriter exempelvis publicerade rapporter eller artiklar.

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2018.

Vi ser gärna att tjänsten är tillsatt 2018-09-01 eller tidigare

Kontaktpersoner

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen “Ansök” längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansök här!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.