Doktorand i Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö till Kungliga Tekniska högskolan, inom forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors. Ansök senast den 1 juni 2020

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

PhD position in: History of Technology, Science and Environment, placed in the research programme Mistra Sport & Outdoors.

   • Forskarutbildningen ger en bred och allsidig bas för fortsatt karriär som historiker och som forskare inom historiska och angränsande discipliner. Som doktorand kommer du att bedriva historisk forskning i ett projekt inriktat på idrott och/eller friluftsliv i ett brett samhällsperspektiv med fokus på miljö och hållbarhet. Den specifika forskningsuppgiften utformas i dialog med handledare och en forskargrupp inom Mistra Sport & Outdoors som består huvudsakligen av historiker.
   • Forskningen sker inom ramen för Mistra Sport & Outdoors som är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – Mistra. Programvärd är Mittuniversitetet. KTH är programmets största partner. Programmet har en budget på totalt 70 MSEK över fyra år (med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år) och samfinansieras med ett stort antal partners inom idrott och friluftsliv i Sverige.

Doktoranden kommer vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och att handledas av: Professor Sverker Sörlin.

Vi erbjuder

   • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö vid avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, och dess KTH Enviornmental Humanities Laboratory. Med ca 50 anställda utgör avdelningen och EHL en tvärvetenskaplig forskningsarena inom s.k. integrativa humaniora.
   • Vi arbetar med historisk forskning om vetenskap, miljö och teknik i moderna samhällen (huvudsakligen de senaste 150 åren), ofta med koppling till utmaningar inom områden som klimat, energi, infrastruktur, migration, medier, natur- och kulturarv, politisk ekologi.
   • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
   • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

   • avlagt en examen på avancerad nivå,
   • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
   • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
   • Behärska engelska i tal och skrift enligt språkkrav för antagning läs mer här.

Särskild behörighet, d.v.s. att den sökande:

   • har godkända kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i historiska ämnen eller i andra humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen som bedöms vara relevanta. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat motsvarande kunskaper.
   • kan läsa och skriva vetenskaplig engelska, tala engelska obehindrat samt ha dokumenterad färdighet att författa en längre vetenskaplig uppsats inom ämnesområdet (minst en sådan uppsats ska ingå i ansökan och lämnas som bilaga).

Urval

Vi välkomnar sökande med bakgrund i historia eller någon av dess inriktningar/specialdiscipliner, liksom sökande med bakgrund i relevanta ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap. För att kunna genomföra forskningen i projektet måste den sökande kunna läsa och kommunicera på svenska/annat skandinaviskt språk.

Därutöver är det meriterande att ha erfarenhet av forskning i arkiv, digitala arkiv, och av muntlig historia.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

   • CV med relevanta erfarenheter och kunskaper.
   • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
   • En kortfattad redogörelse för egna forskningsidéer inom det angivna ämnesområdet. (Max 2 sidor)
   • Betygsavskrift kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
   • Representativa publikationer, alternativt en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 Sök tjänsten från KTHs webbplats! 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.