Disputation | Performance determinants and classification in paracanoe | Johanna Rosén, GIH, fredagen den 10 december 2021

0
21

På fredag den 10 december 2021 kl 13:00 lägger Johanna Rosén fram sin avhandling i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan GIH, Performance determinants and classification in paracanoe. Disputationen äger rum i Aulan.

I avhandlingen har biomekaniska prestationsvariabler under paddling undersökts hos parakanotiser med funktionsnedsättning i syfte att utveckla och fördjupa kunskapen inom två evidensbaserade klassificeringssystem för para-kajak och para-va´a.

Avhandlingsarbetet har bedrivits med stöd av handledarna docent Anna Bjerkefors och professor Anton Arndt, Gymnastik- och idrottshögskolan, samt professor Vicky Tolfrey, Loughborough University, UK.

Professor Carl Payton, Manchester Metropolitan University, UK, är fakultetsopponent, och betygsnämnden utgörs av docent Laura Gastaldi, Politecnico du Torine; professor Hans-Christer Holmberg, Luleå tekniska universitet; samt docent Elin Ekblom Bak, GIH.

Avhandlingen är baserad på nedanstående artiklar:

   1. Rosén, J.S., Arndt, A., Goosey-Tolfrey, V.L., Mason, B.S., Hutchinson, M.J., Tarassova, O., & Bjerkefors, A. (2019). The impact of impairment on kinematic and kinetic variables in Va’a paddling: Towards a sport-specific evidence-based classification system for Para Va’a. Journal of Sports Sciences, 37(17), 1942-1950. https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1606763
   2. Rosén, J.S., Goosey-Tolfrey, V.L., Tolfrey, K., Arndt, A., & Bjerkefors, A. (2020). Interrater reliability of the new sport-specific evidence-based classification system for Para Va’a. Adapted Physical Activity Quarterly, 37(3), 241-252. https://doi.org/10.1123/apaq.2019-0141
   3. Bjerkefors, A., Rosén, J.S., Tarassova, O., & Arndt, A. (2019). Three-dimensional kinematics and power output in elite para-kayakers and elite able-bodied flat-water kayakers. Journal of Applied Biomechanics, 35(2), 93-100. https://doi.org/10.1123/jab.2017-0102
   4. Rosén, J.S., Arndt, A., Nilsson, J., Rosdahl, H., Goosey-Tolfrey, V.L., & Bjerkefors, A. Kinematic and kinetic performance variables during paddling among para-kayak athletes with unilateral above or below knee amputation (submitted and under review).

Avhandlingens kappa kan hämtas ned här.


Abstract

Valid classification systems are vital for Paralympic sports in order to minimise the impact of impairment on sports performance. To achieve valid classification, each Paralympic sport must develop evidence-based classification systems by examining the impact of impairment on key performance determinants. The aim of this thesis was to examine the impact of impairment on key performance determinants in para va’a and para kayak. Additional aims were to examine the reliability of the para va’a classification system and the validity of the para kayak classification system.

In studies I and III, three-dimensional (3D) kinematic data from the arms, trunk and legs as well as force from the paddle was collected. Ten non-impaired va’a and 44 para va’a athletes participated in study I and 10 non-impaired kayak and 41 para kayak athletes participated in study III. In study II, three international classifier teams, each comprised of a medical and technical classifier, classified 12 para va’a athletes using the new trunk, leg and on-water classification test batteries and class allocation for para va’a. In study IV, 3D kinematics of the trunk, legs and paddle as well as forces at the footrest, seat and paddle were measured in 17 para kayak athletes with above knee (AK) (n=11) or below knee (BK) (n=6) amputation.

The main findings were:

    • If para va’a athletes have full trunk function, the level of leg impairment does not affect the performance in terms of paddling force (Study I).
    • The inter-rater reliability of the evidence-based classification system for para va’a was excellent with no discrepancies between the classifier teams in class allocation and minor discrepancies in individual tests (Study II).
    • The differences between the three para kayak classes were in line with the definition of the classes in the new evidence-based classification system for para kayak. In addition, no significant correlations were seen between power output and joint variables in trunk or legs for two of the three classes indicating that these classes are valid (Study III).
    • Differences between athletes with AK and BK amputation were seen for variables concerning the hip joint. No differences were however seen between the groups in paddle performance variables (Study IV).

In conclusion, this thesis has described how athletes with different impairment differ in key performance determinants for para va’a and para kayak. The results of the thesis also gave indications that the new evidence-based classification system for para va’a is reliable and that the new evidence-based classification system for para kayak is valid in regard to two of the three classes.

Svensk sammanfattning

Valida klassificeringssystem är viktiga inom Paralympisk idrott för att minska påverkan av funktionsnedsättningen på idrottsprestationen. För att uppnå valida klassificeringssystem måste varje idrott skapa evidensbaserade klassificeringssystem genom att undersöka relationen mellan funktionsnedsättning och nyckelfaktorer för prestation. De två disciplinerna inom parakanot; para va’a och para kajak, har båda nyligen implementerat evidensbaserade klassificeringssystem. Syftet med denna avhandling var att undersöka påverkan av funktionsnedsättning på nyckelfaktorer för prestation inom para va’a och para kajak. Syftet var också att undersöka reliabiliteten av klassificeringssystemet inom para va’a och validiteten av klassificeringssystemet inom para kajak.

Tio va’a atleter utan funktionsnedsättning och 44 para va’a-atleter med funktionsnedsättning i: bål och ben (TL), båda benen (BL) och ett ben (UL) deltog i studie I. Tredimensionell (3D) kinematik i övre och nedre extremiteter och i bålen samt kraft i paddeln samlades in vid paddling på ergometer. Korrelationer mellan paddelkraft och ledvinklar samt skillnader mellan grupperna undersöktes. Signifikanta positiva korrelationer sågs mellan kraft i paddel och; maximal bålflexion, rörelseomfång (ROM) i bålflexion, ROM i bål- och bäckenrotation, ROM i höftflexion och ROM i knä- och fotflexion på paddelsidan. Resultaten visade också att TL-atleter hade mindre paddelkraft och bålflexion jämfört med BL- och UL-atleter. Dessutom sågs inga skillnader mellan BL- och UL-atleter i paddelkraft trots att skillnader sågs i ROM i knä- och fotflexion. Resultaten indikerade att atleter med funktionsnedsättning i ett ben eller båda benen kan tävla i samma klass om de har full bålfunktion. Resultaten gav viktig evidens för utvecklandet av det evidensbaserade klassificeringssystemet för para va’a.

Studie II undersökte interbedömarreliabiliteten (IRR) av det nya evidensbaserade klassificeringssystemet för para va’a. Tre team, med en medicinsk och en teknisk internationell klassificerare, använde de nya testbatterierna och den nya klassindelningen för att klassificera 12 para va’a atleter. Testbatterierna bestod av tester för att bedöma båloch benfunktion samt idrottsspecifik funktion under paddling på vattnet. Respektive team klassificerade varje atlet en gång vilket medförde att atleterna klassificerades totalt tre gånger. Resultaten visade ingen diskrepans mellan klassificeringsteamen gällande klassindelningen vilket indikerar utmärkt IRR. Dessutom visade varje testbatteri en utmärkt IRR och endast små skillnader sågs mellan klassificeringsteamen i individuella 78 tester inom respektive testbatteri. Studien indikerar att det nya evidensbaserade klassificeringssystemet för para va’a är reliabel när det gäller IRR.

I studie III deltog tio elitaktiva kajak-atleter utan funktionsnedsättning och 41 para kajak-atleter indelade i en av de tre klasserna i det nya klassificeringssystemet för para kajak; KL1, KL2 och KL3. Skillnader mellan grupperna i effektutveckling i paddeln och i 3D ledvinklar i övre och nedre extremiteter och bål samt korrelationer mellan dessa ledvinklar och effektutveckling i paddeln analyserades. Skillnader mellan alla klasser sågs i effektutveckling i paddeln. Dessutom kunde KL3- och KL2-atleter sitta mer framåtböjda med bålen jämfört med KL1-atleterna, och KL3-atleterna hade större ROM i knä- och fotled jämfört med KL2- och KL1-atleterna. Dessa skillnader mellan grupperna stämde överens med klassbeskrivningarna inom det nya klassificeringssystemet. Signifikanta positiva korrelationer sågs mellan effektutveckling i paddeln och; maximal skulder- och bålflexion, ROM i bål- och bäckenrotation, och ROM i höft-, knä- och fotflexion vilket visar på betydelsen av bål- och benrörelse för prestation. Signifikanta positiva korrelationer sågs inte mellan effektutveckling i paddeln och någon av ledvinklarna för KL3 och KL1 klasserna vilket indikerade att klassindelningen är valid. Signifikanta positiva korrelationer mellan effektutveckling och ROM i höft- och knäflexion sågs däremot i KL2 klassen vilket indikerar att mer forskning kring funktionsnedsättningens påverkan bör vidare utvärderas inom denna klass.

I studie IV undersöktes skillnader i kinematiska och kinetiska prestationsvariabler hos elva KL3-atleter med ensidig amputation ovanför knäleden (AK) och sex KL3-atleter med ensidig amputation under knäleden (BK). Skillnader undersöktes också mellan den amputerade (A) och icke-amputerade (NA) sidan. 3D kinematik i bål och ben och paddeln samt krafterna i fotstödet, sits och paddeln registrerades. Signifikanta skillnader mellan de två grupperna sågs endast för höftleden i; ROM i flexion, vinkelhastighet i flexion och extension och kraftmoment i flexion där BK-gruppen visade på större värden. Skillnaderna mellan sidorna sågs i kraftmoment i flexion i höftleden och i den bakåtriktade kraften i sitsen samt i framåtriktad och bakåtriktad tyngdpunktsförflyttning i sitsen. Skillnaderna mellan grupperna i höftledsvariablerna resulterade dock inte i någon skillnad mellan grupperna i prestationsvariablerna i paddeln. Resultaten indikerade därför att dessa två grupper möjligtvis kan tävla i samma klass.

Denna avhandling har beskrivit hur atleter med olika nivåer av funktionsnedsättning skiljer sig åt i olika nyckelfaktorer för prestation inom para va’a och para kajak. Resultaten i avhandlingen indikerar att det nya evidensbaserade klassificeringssystemet för para va’a är reliabelt när det gäller IRR och att det nya evidensbaserade klassificeringssystemet för para kajak är valid när det gäller KL1- och KL3-klasserna. Studier som i framtiden undersöker påverkan av funktionsnedsättning på paddlingsprestation och validiteten av systemen bör företrädesvis utföras på vatten för att ytterligare förbättra den ekologiska validiteten.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.