Call for Papers | “Sport in a changing world” | The SVEBI Conference 2021, Malmö University, is postponed until February 10–11, 2022. Call ends November 21, 2021


Swedish version 🔗


Orkanen (the Hurricane Building) houses Malmö Uniersity Teacher Education, as well as the Department of Sport Sciences.

Abstract submission is open for the annual SVEBI conference 2022. The conference will be organized by the Department of Sport Sciences at Malmö University together with the Center of Research on Welfare, Health and Sport, Halmstad University, and takes place on February 10–11. The main theme of the conference is Sport in a changing world, a theme that will open up for presentations, discussions and conversations on sport in relation to challenges and trends in today’s society. The content of the conference will be linked to the main theme, and the various sessions will focus on (but are not limited to) the following areas:

   • Sport and the pandemic
   • Sport and sustainability
   • Sport, gender, and integration
   • Elite sports, and dual careers
   • Physical education and health
   • Sport and good governance
   • Sport digitalization and technology

We are honored to present our three confirmed keynote speakers of the conference:

As a step towards increased internationalization, all keynotes and one conference track will be in English during the two days. Additionally, we have the pleasure to offer two half-day packages, aimed at representatives from sports organisations as well as physical education teachers:

   • Thursday February 10, AM: Half day program – specifically interesting for representatives from sports organizations. Main topic: Elite sports, and dual careers.
   • Friday, February 11, AM: Half day program – specifically interesting for PE teachers. Main topic: Physical education and health in a changing world.

The day before the conference, on February 9, a variety of activities will be arranged, including a doctoral student seminar, a friluftsliv research seminar, and a PE teacher seminar.

SVEBI (Swedish Association for Behavioral and Social Sciences Sports Research) serves the interest of research and education in sport.

Malmö University is, together with Halmstad University, one of Sweden’s national sports universities. The Department of Sport Sciences in Malmö is a vibrant and successful research environment comprising a variety of specializations with the emphasis within the social sciences. In addition, there is a well-developed collaborative network in the field of sports performance, and research and development projects are conducted in collaboration with a number of sports-related social players. There are currently several ongoing research projects at the department, to name a few: Mistra Sports & Outdoors, Sport Open, Malmo Youth Sports Study and Too young to ride?

Halmstad University prepares people for the future by creating values, driving innovation and developing society. The research is internationally renowned and is pursued in interdisciplinary innovation and research environments. The School of Health and Welfare is involved in undergraduate and postgraduate education, research and cooperative ventures within a large academic area covering the behavioral sciences, civics and nursing.

Important dates

   • Abstract submission opened – 19 April, 2021
   • Deadline abstract submission – 21 November 2021
   • Early bird registration close – 6 January 2022
   • Pre-conference – February 9, 2022
   • Conference dates – February 10–11, 2022

Conference team

Contact person/project manager
Lovisa Broms, Malmö University
svebi@mau.se

Conference director
Torun Mattsson, Malmö University

SVEBI
Erwin Apitzsch, Chairman

Scientific Committee

   • Scientific director: Johan Norberg, Malmö University
   • Joacim Andersson, Malmö University
   • Urban Johnson, Halmstad University
   • Krister Hertting, Halmstad University
   • Linn Håman, Halmstad Univeristy

Head of volunteers

   • Sandra Krugly

Administration

   • Emelie Nilsson, Malmö University

DOWNLOAD THE ABSTRACT SUBMISSION FORM HERE

CLICK HERE TO GO TO CONFERENCE WEBSITE


I byggnaden Orkanen huserar Malmö universitets fakultet för lärande och samhälle, liksom Institutionen för drottsvetenskap.

Abstractmottagningen är nu öppen för Svensk Förening för Samhälls- och Beteendevetenskaplig Idrottsforsknings (SVEBI) årliga konferens! SVEBI konferensen kommer att äga rum i Malmö den 10–11 februari 2022 och arrangeras av Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet, tillsammans med Centrum för forskning om hälsa, välfärd och idrott, Högskolan i Halmstad. Huvudtema för konferensen är Sport in a changing world, ett tema som kommer att öppna upp för presentationer och samtal kring idrottens förhållande till utmaningar och trender i dagens samhälle.

Konferensens innehåll och sessioner länkas till huvudtemat och fokuserar framförallt på (men begränsas inte till) följande områden:

   • Idrott och pandemin
   • Idrott och hållbarhet
   • Idrott, genus och integration
   • Skolämnet idrott och hälsa
   • Elitidrott, dubbla karriärer
   • Idrott och good governance
   • Idrott, digitalisering och teknologi

Vi har nöjet att presentera konferensens tre bekräftade keynote-talare:

Som ett steg mot en ökad internationalisering kommer samtliga keynotes och ett konferensspår att hållas på engelska under de båda dagarna. Utöver det vetenskapliga programmet har vi nöjet att kunna erbjuda två halvdagprogram, varav ett riktar sig mot representanter från idrottsorganisationer och ett mot lärare inom ämnet Idrott och Hälsa:

   • Torsdagen den 10 februari 2022, FM: Halvdagsprogram för representanter från idrottsorganisationer. Huvudtema: Elitidrott och dubbla karriärer.
   • Fredagen den 11 februari, FM: Halvdagsprogram för lärare inom ämnet Idrott och Hälsa.

Dagen före konferensen, den 9 februari, kommer det att arrangeras en rad olika aktiviteter, däribland doktorandträff och friluftslivseminarium.

SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) är en intresseförening för forskning och utbildning inom idrotten.

Malmö universitet är tillsammans med högskolan i Halmstad ett av Sveriges riksidrottsuniversitet. Institutionen för  idrottsvetenskap i Malmö står för en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö omfattande en mångfald av inriktningar med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill finns ett välutvecklat samverkansnätverk på idrottsfältet och det bedrivs forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med en rad idrottsrelaterade samhällsaktörer. Idag bedriver institutionen en rad olika projekt, för att nämna några: Mistra Sport & Outdoors, Sport Open, Malmö Youth Sport Study & Too young to ride?

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Akademin för hälsa och välfärd bedriver utbildning, forskning och samverkan inom stora vetenskapliga fält som beteendevetenskap, samhällsvetenskap och vård.

Viktiga datum

   • Inlämning abstracts öppen – 19 april 2021
   • Deadline abstracts – 21 november 2021
   • ’Early bird’-anmälan stänger – 6 januari 2022
   • Förkonferens – 9 februari 2022
   • Konferens – 10–11 februari 2022

Abstract på såväl svenska som engelska är välkomna. Deadline för abstract är den 21 november 2021.

Klicka på länken nedan, ladda mer abstractmallen och skicka in ditt abstract via mail till svebi@mau.se.

Konferensteam

Kontaktperson/projektledare
Lovisa Broms, Malmö Universitet
svebi@mau.se

Konferensgeneral
Torun Mattsson, Malmö Universitet

SVEBI
Erwin Apitzsch, Ordförande

Vetenskaplig kommittee

   • Vetenskaplig ledare: Johan Norberg, Malmö Universitet
   • Joacim Andersson, Malmö Universitet
   • Urban Johnson, Högskolan i Halmstad
   • Krister Hertting, Högskolan i Halmstad
   • Linn Håman, Högskolan i Halmstad

Head of volunteers

   • Sandra Krugly

Administrativt ansvarig

   • Emelie Nilsson, Malmö Universitet

LADDA NER ABSTRACT-BLANKETTEN HÄR

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL KONFERENSHEMSIDAN

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.