Call for Participation | Kroppsøvingskonferansen 2018 | Norges idrettshøgskole, 7. og 8. juni 2018

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole arrangerer sin syvende forskningskonferanse om kroppsøvingsfaget 7.–8. juni 2018. Kroppsøvingskonferansen avholdes på Norges idrettshøgskole. Hensikten med konferansen er å dele kunnskap om kroppsøvingsfaget i bevegelse gjennom å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.

Kroppsøvingsfaget i bevegelse – gjennom tidene

Hovedtalere

Kulturminister Trine Skei Grande åpner konferansen.

Inger-Åshild By

Førsteamanuensis Inger-Åshild By har jobbet i 40 år med kroppsøvingsfaget og har en unik nasjonal posisjon for å kunne diskutere og kontekstualisere faget, både i et historisk og i et mer samtidsorientert perspektiv. Hennes bidrag har tittelen: “Kroppsøvingslærerutdanningen i morgen blir omtrent som i dag?”  NIH har som en av sine hovedoppgaver å utdanne lærere i kroppsøving. Etter å ha vært en del av denne lærerutdanningen i vel 40 av høgskolens 50 år er det tid for et tilbakeblikk. Tema som belyses vil blant annet være:  1) Sentrale ideer og meningsytringer i utviklingen av lærerutdanningen ved NIH. 2) NIHs rolle i utviklingen av kroppsøvingsfaget og lærerutdanningen nasjonalt. 3) Skisser av en framtidig lærerutdanning i kroppsøving.

Sten R. Ludvigsen

Professor Sten R. Ludvigsen er dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.  Ludvigsen ledet i 2009-2012 programstyret for evalueringen av Kunnskapsløftet, samt at han har ledet arbeidet med NOU 2014:7 og NOU 2015:8 om fremtidens skole. Hans bidrag har tittelen “Dybdelæring og progresjon.” Fagene i skolen trenger fornyelse for å møte fremtidige kompetansebehov i arbeids- og samfunnslivet. For at skolegangen skal bidra til elevenes mestring av livet som privatpersoner, samfunnsborgere og yrkesutøvere, må skolen legge til rette for at de utvikler en dypere forståelse av det de lærer innenfor fag og på tvers av fag. Dybdelæring i skolen vil bidra til at elevene behersker sentrale deler i fagene bedre, og lettere kan overføre læring fra ett fag til et annet. Skoler som legger bedre til rette for læringsprosesser som fører til forståelse, kan bidra til å styrke elevenes motivasjon og opplevelse av mestring og relevans i skolehverdagen. God progresjon i elevenes læringsforløp skaper utviklingsprosesser som muliggjør dybdelæring.

Hilde Schjerven

Hilde Schjerven er leder av Utdanningsdirektoratet sin arbeidsgruppe for kjerneelementer i kroppsøvingsfaget i forbindelse med den pågående fagfornyelsen. Presentasjonen hennes, “Det nye kroppsøvingsfaget”  har som mål å bidra til 1) Økt forståelse for fagfornyelsen generelt 2) Økt innsikt i arbeidet med kjerneelementer i kroppsøving, innsikt i valg som er gjort og den profilen eller retningen kroppsøvingsfaget er ment å ta 3) Bli kjent med kjerneelementer som grunnlag for det elevene skal lære i kroppsøving.

Program

Påmelding

Kontakt

Hjemmesida

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.