Om bilden av NHL i ishockeyfilmer 1970–2005

uk-flagIn English

Peter Dahlén
Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen


Syftet med denna artikel är att visa på tendenser och milstolpar i ishockeyfilmens utveckling, med fokus på NHL. En indelning har gjorts mellan filmer som glorifierar NHL å ena sidan, och filmer som kritiserar NHL å den andra. Även om få filmer ger en entydig positiv eller negativ bild av NHL tenderar alla att luta åt det ena eller det andra hållet, varvid en positiv skildring följaktligen sker med vissa förbehåll, medan en negativ porträttering i regel också fångar upp något som är positivt och hoppingivande.

Framställningen är kronologiskt upplagd i syfte att blottlägga det dialektiska förhållandet mellan ishockeyfilm som cineastisk genre och NHL:s historiska utveckling och position på den transnationella sportvarumarkanden.

Teoretiskt tar artikeln sitt avstamp i medieforskaren Iri Cermaks mångfacetterade analys av ishockeyfilmer, innebärande ett fokus på analyskategorierna ”nationalism”, ”identitet” och ”maskulinitet”, samt en schematisk indelning av ishockeyfilmerna i tre huvudtyper (engelsk-kanadensiska, fransk-kanadensiska och amerikanska ”Hollywood”-filmer), vilka alla har sin egen specifika historia och sociokulturella bas.

Diskussionen ger bland annat vid handen att det i kanadensiska ishockeyfilmer finns en påtaglig vilja att dels förankra ishockeysporten i en nationell kulturtradition, dels att medla mellan fransk-kanadensiska och engelsk-kanadensiska nationella identifikationsprojekt. Därtill understryks att ishockeyns våldstendenser problematiseras av amerikansk film, framför allt under 1970-talet, men från 1980-talet och framåt tycks bilden av ishockey och NHL bli mer affirmativ, mer anpassad till ett inhemskt kundunderlag i USA.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


PETER DAHLÉN är professor i medievetenskap vid Universitetet i Bergen, med ett övergripande intresse för den mediala populärkulturens historia, uttrycksformer och betydelser. Han har inom ramen för detta publicerat många idrottshistoriska arbeten i bok- och artikelform, om bland annat sportskildringar i såväl spel- som dokumentärfilm.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Denna artikel ingår i idrottsforum.orgs temasatsning ”National Hockey League fyller 100!”

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.