Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot skolämnet idrott och hälsa till Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och drygt 32 400 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan!


idrott-och-halsaUniversitetslektor i pedagogik med inriktning mot skolämnet idrott och hälsa

Anställningen ingår i en satsning på och utveckling av det idrottspedagogiska forskningsområdet vid pedagogiska institutionen.

Anställningen som universitetslektor är tillsvidare, med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Anställningen innehåller utrymme för forskning i omfattningen 60 procent under fyra år. Resterande andel utgörs av undervisning inom ramen för institutionens uppdrag inom lärarutbildningen och särskilt inom idrottslärarutbildningen. Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter förväntas.

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 100 anställda. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program. Prioriterade områden för forskning vid institutionen är Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Lärande utvärdering och bedömning, Genus och pedagogiska processer i samhället, Idrottspedagogik samt Specialpedagogik.

Forskningens inriktning
Vid Pedagogiska institutionen bedrivs forskning med allmänpedagogiska frågeställningar i fokus, det vill säga de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Forskning inom området idrottspedagogik har be­drivits sedan 1970-talet vid institutionen och idag består den forskningsmiljön av ett 20-tal lärare och forskare, vilket gör den till en av de större i landet inom det humanistiskt/samhällsvetenskapliga fältet. Denna utlysning är ett led i institutionen satsning på forskning inriktad mot skolämnet Idrott och hälsa.

Behörighetskrav och bedömningskriterier
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har en avlagd doktorsexamen i pedagogik, idrottspedagogik eller närliggande kunskapsområde samt uppfyller kraven på genomgången högskolepedagogisk utbildning för undervisning vid Umeå universitet. För pedagogisk behörighet krävs högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om motsvarande kunskaper åberopas ska en redogörelse över vad som åberopas som motsvarande göras.

Särskilt meriterande för denna utlysning är tidigare forskning med inriktning mot skolämnet idrott och hälsa.

Se Umeå universitets anställningsordning.

Som bedömningsgrunder gäller i lika mån vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Dessa skall ägnas lika stor omsorg vid prövning. För redovisning av pedagogiska meriter se http://www.umu.se/digitalAssets/24/24419_pedagogiskameriter.pdf. Förutom den sökandes formella meriter kommer stor vikt vid bedömningen att läggas vid forskningsplanen, då denna är en av bedömningsgrunderna. 

Ansökan
Till ansökan bifogas (elektroniskt eller i tre exemplar) styrkt meritförteckning samt vidimerade kopior av betyg och intyg, kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, information om forskning och utvecklingsarbete, information om förmåga att samverka med det omgivande samhället samt de vetenskapliga arbetena, numrerade efter publikationslistan. Därtill bifogas i två exemplar de vetenskapliga arbeten och övriga handlingar som önskas åberopas.

Slutligen ska en kortfattad beskrivning av dina forskningsintressen (forskningsplan) och varför du är intresserad av befattningen bifogas ansökan. Forskningsplanen får maximalt omfatta fem sidor. Hur dokumentationen av meriterna ska struktureras beskrivs i detalj på http://www.umu.se/om-universitetet/lararrekrytering/. Se även fakultetens anvisningar för hur ansökan ska sammanställas.

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Simon Wolming, 090-786 5302, simon.wolming@umu.se. Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, saco@adm.umu.se, SEKO civil, tel 090-786 52 96, seko@adm.umu.se samt ST, tel 090-786 54 31, st@adm.umu.se.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr AN 2.2.1.1001-14-14. Skicka den till jobb@umu.se (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå senast 2014-10-31.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.