More
  Home Tags Kolbjørn Rafoss

  Tag: Kolbjørn Rafoss

  Et viktig bidrag til diskusjonen om hvordan styringen av svensk idrett kan forbedres

  Ett regeringsuppdrag till Centrum för idrottsforskning att göra en analys av hur idrotten skulle kunna arbeta för att förbättra styrning, öppenhet och demokratiska funktioner gav upphov till antologin Idrottens riskzoner: Om vägar till trygg och trovärdig idrott, sammanställd av Johan R. Norberg, Christine Dartsch Nilsson & Johan Faskunger (CIF). Kolbjørn Rafoss bjuder på en grundlig recension av bokens alla bidrag, som sammantaget ger en fördjupad bild av problem och möjliga lösningar.

  Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening? Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år 2010-2018 | Et sammendrag

  I den här featureartikeln sammanfattar Mads Skauge och Kolbjørn Rafoss sin senaste foskningsstudie publlcerad i Tidsskrift för kjønnsforskning, där de undersöker skillnader i pojkars och flickors motiv för träning och deltagande i idrottsföreningar, gym och egenorganiserad träning. Med utgångspunkt i Giddens’ reflexivitetskoncept och Bourdieus habitusbegrepp diskuteras hur skillnader i träningsmotiv kan förklaras som uttryck för könade identitetsprojekt och könshabitus.

  Gendered Exercise as an Expression of Gendered Meaning? Exercise Contexts and Motives Among Norwegian Youths 13–18 Years Old, 2010–2018 | A Summary

  In this feature article, Mads Skauge and Kolbjørn Rafoss summarize their recent article from Tidsskrift for kjønnsforskning (the Norwegian Journal of Gender Studies) in which they report a major study that examines differences in boys’ and girls’ exercise motives and participation in sports clubs, fitness gyms and self-organized exercise, drawing on Giddens’ concept of reflexivity and Bourdieu’s notion of gendered habitus.

  Standardisering som makt – politikkdannelse og implementering av nye arenakrav for toppfotball

  Jens Alms doktorsavhandling vid Malmö högskola 2017, Hög standard?: En studie om kommunal anläggningspolitik och elitfotbollens standardiserande arenakrav recenseras här av Kolbjørn Rafoss, som också var fakultetsopponent vid disputationen. Vår recensent bjuder på en grundlig redovisning och ett balanserat omdöme av avhandlingen.

  Forskning om friluftsliv i Norge: reproduktion av det nationella eller nyfikenhet på det globala?

  Erik Backman har läst den norska antologin Ute!: Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver, sammanställd av André Horgen et al. (Fagbokforlaget). Vår recensent är imponerad över bredden och djupet i norsk friluftsforskning, och ser stora möjligheter i en framtida gemensam skandinavisk forskningsansats i området.

  Identities, Ethnicities, Histories and Sports in Northern Norway

  Daniel Svensson has read Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord [Off the beaten track: Sports, identity and regionalism in the north] (Oplandske Bokforlag), an anthology edited by Helge Chr. Pedersen och Eivind Å. Skille. Our reviewer is mostly content, but would have liked further comparative efforts.

  Antologi som problematiserar maskulinitet och femininitet inom idrott och fritid

  Suzanne Lundvall recenserar Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv, en antologi med bidrag från en hyllningskonferensen till Gerd von der Lippe som fyllde 70 år 2012. Redaktörer är festföremålet själv med Hans Hognestad, och vår recensent är mycket nöjd.

  Facilitetsbrug i Norge

  Jens Høyer-Kruse recenserade med stort gillande 2010 antologin Kampen om idrettsanleggene av Kolbjørn Rafoss och Jan Ove Tangen. Nu har han fått en ny volym att recensera, där Rafoss’ medredaktör är Gunnar Breivik, Idrett og anlegg i endring: Oppslutning om idrettsaktiviteter og bruk av idrettsanlegg i den norske befolkningen. Också den nya volymen finner nåd inför vår recensents kritiska blick, men helt nöjd är han inte.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial