More
  Home Tags Disputation

  Tag: disputation

  Livestreamad disputas | Enactive Movement Integration: En handlingsorienteret bevægelsesdidaktik for folkeskolen, av Kasper Lasthein Madsen, Norges idrettshøgskole, 19. februar kl 10:15

  – Mer aktivitet i skolen? Ja, visst! Men alt fra lærere til politikere tenker altfor snevert om hvordan man kan få elevene mer i bevegelse. Elevene går dermed glipp av noen flotte muligheter for å lære veldig mye bedre. Det sier Kasper Madsen, som har undersøkt hvordan man kan bruke bevegelse til å lære bedre. Mye bedre. Han mener man bør bruke aktiviteter i undervisningen på helt andre måter enn bare for å få opp pulsen.

  Livestreamad disputas | Skogens «blå bånd»: Fremveksten av Oslomarka som friluftsområde, av Iver Mytting, Norges idrettshøgskole

  Da Oslomarka gjekk frå villmark til park, føregjekk prosessen på fleire parallelle plan. I avhandlinga si tar Mytting opp framveksten og tilblivinga av Oslomarka som friluftsområde. Ifølgje Mytting er det først og fremst i mellomkrigstida at Marka blir til som en tydelig definerbar størrelse, som «ein eigen entitet i verda». Mytting framstiller Marka som eit frambrakt rom, eller ein fortidig romleg konstellasjon, samstundes som han ettergår dei prosessane som skapte nettopp dette rommet.

  Livestreamad disputas | Cardiorespiratory, haematological and body composition changes in maturing girls and boys with different training backgrounds, av Hege Wilson Landgraff, Norges idrettshøgskole

  Når hormonelle endringar døgnet rundt får både storleiken på hjertet og blodvolumet til å auke så mykje, kor mykje betyr da nokre timar med kondisjonstrening? Landgraff konkluderer med at til dømes intervalltrening er mykje mindre viktig for uthaldet hos unge enn hos eldre. Årsaken er at sjølve voksteren tek seg av å auke oksygenopptaket, og dette er lite påverka av kva ein trener. Og det får konsekvensar for kva trenarar og også foreldre bør leggje vekt på.

  Livestreamad disputas | Repetitive head impacts in football – Quantifying exposure and assessing outcomes, av Stian Bahr Sandmo, Norges idrettshøgskole

  Stian Bahr Sandmo har evaluert målemetodar ein kan bruke for å undersøke effektane av nikking. Mellom anna har dei utstyrt spelarar med øyrepluggar; desse målte akselerasjonskreftene som hovudet til spelarane blei utsette for når dei nikka. Dei har også kartlagt omfanget av nikking i barne- og ungdomsfotball. Her kom det fram at unge under 12-13 år nikkar svært lite.

  Livestreamad disputas | The associations of physical activity, sedentary time, and aerobic fitness with lipoprotein particle profile in children, av Paul Remy Jones, Norges idrettshøgskole

  Med data fra «Active Smarter Kids»-studien har Paul Remy Jones studert komplekse biokjemiske sammenhenger mellom såkalte lipoproteiner og fysisk aktivitet, fedme, stillesittende tid og kondisjon. Han har studert hvordan lipoproteiner i blodet fyller ulike roller i transporten av fett og kolesterol; dette er viktig blant annet for dannelsen av avleiringer eller åreforkalkninger.

  Livestreamad disputas | Physical education, diversity and inclusion: Students’ narratives of inclusion and exclusion from an intersectional perspective, av Ingfrid Mattingsdal Thorjussen, Norges idrettshøgskole

  Gjennom feltarbeid i ein fleirkulturell skulekontekst og djupneintervju av ungdom i 8. til 10. klasse har Thorjussen undersøkt kva som ligg bak elevane sine erfaringar av inkludering og ekskludering i kroppsøvingsfaget. Ho har funne fram til ei rekke avgjerande faktorar som det mest av alt er opp til læraren i ta tak i for å skape meir inkluderande undervising i møte med mangfaldige grupper.

  Livestreamad disputation | Moving thresholds: Body narratives within the vicinity of gym and fitness culture av Greta Bladh, Umeå universitet, den 4 december 2020

  Studien tar sin början på ett gym, vilket har inskrivet i dess stadgar att verksamheten ska präglas av ett normkritiskt arbetssätt. Detta gym kan således ses som en plats där genuskodade normer, vilka i avhandlingen diskuteras i termer av trösklar, bearbetas på olika sätt med avsikt att skapa ett inkluderande klimat. Avhandlingen bygger på kvalitativa metoder såsom deltagande observationer, semi-strukturerade intervjuer, samt kollektiva minnesövningar.

  Ny avhandling | Physical Education as a development asset in the everyday life of adolescents, av Irina Burchard Erdvik, Norges idrettshøgskole

  I undersøkinga si har Irina Burchard Erdvik spurt om lag 3.000 unge i ungdoms- og vidaregåande skule om sjølvkjensla deira, om idrettsdeltaking på fritida, om korleis dei opplever kroppsøvinga og om kjensla av sjølvbestemming, meistring og tilhøyring i faget. Ho har mellom anna funne at kroppsøvings-timane oftast er lagt opp med mykje idrett, etter ein «idrettslogikk» som mest gagnar dei idrettsaktive. Opplæringslova seier ikkje noko om at idrett er viktig.

  Ny avhandling | The importance of oxygen extraction and blood volume for maximal oxygen uptake, av Øyvind Skattebo, Norges idrettshøgskole

  Mange av dei detaljerte mekanismane omkring kva som faktisk skjer når oksygen skal over i muskulaturen og brukast der, har vore ukjende. Dette har Skattebo arbeidd med, gjennom kompliserte tekniske og fysiske testar på ein gruppe frivillige. Enkelt sagt har han følgt oksygenet frå det kjem inn via lungene og blodet fram til muskulaturen. Funna har betydning for korleis ein til dømes kan leggje opp kondisjonstrening.

  Ny avhandling | “We just knew that we had to be a part of it”: The Youth Olympic Games as a catalyst for social innovation, av Roald Undlien, Høgskolen...

  Roald Undlien forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ved Høgskolen i Innlandet 10.juni 2020. Avhandlingen tar utgangspunkt i Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Blant de som var frivillige under arrangementet var en gruppe elever med forskjellige typer utviklingshemning ved en lokal videregående skole, som fikk i oppgave å plukke og sortere søppel på to av arenaene. Avhandlingen følger denne gruppen før, under og to år etter arrangementet.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial